Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"άδεια" σημαίνει έγγραφη άδεια η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, για τη διεξαγωγή πρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

"αδειούχο πρόσωπο" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου·

"ακτινοβολία" σημαίνει ιονίζουσα ακτινοβολία·

"απόβλητο" σημαίνει κάθε αποβλητή ύλη για την οποία δεν προβλέπεται καμιά χρήση·

"απόρριψη" σημαίνει την τοποθέτηση αποβλήτων σε χώρο εναπόθεσης ή σε συγκεκριμένο τόπο, χωρίς πρόθεση ανάκτησης. Η απόρριψη καλύπτει και την εγκεκριμένη άμεση απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον, με συνακόλουθη διασπορά·

"απορροφούμενη δόση ιστού ή οργάνου (Dr)" σημαίνει το πηλίκο της συνολικής ενέργειας που προσδίδεται σε ένα ιστό ή όργανο προς τη μάζα αυτού του ιστού ή οργάνου·

"Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητής" σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή και τον Επιθεωρητή που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου·

"αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται για κέρδος η αμοιβή αλλά δεν είναι εργοδοτούμενο πρόσωπο ασχέτως αν εργοδοτεί άλλους ή όχι·

"βλάβη της υγείας" σημαίνει κλινικά παρατηρήσιμες βλαπτικές επιδράσεις σε πρόσωπα ή στους απογόνους τους. Συνίσταται στον υπολογισμό του κινδύνου (risk) μείωσης της διάρκειας και της ποιότητας της ζωής, ο οποίος εμφανίζεται σε έναν πληθυσμό ύστερα από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, και περιλαμβάνει τις απώλειες που οφείλονται τόσο σε σωματικές επιπτώσεις και καρκίνο όσο και σε σοβαρές γενετικές διαταραχές·

"Becquerel (Bq)" σημαίνει την ειδική ονομασία της μονάδας ραδιενέργειας. Ένα Becquerel είναι ισοδύναμο με μία μετάπτωση ανά δευτερόλεπτο·

"δεσμευθείσα ενεργός δόση (Ε(τ))" σημαίνει το άθροισμα των δεσμευθεισών ισοδύναμων δόσεων σε όργανο ή ιστό (ΗΤ(τ)), που προκύπτουν από πρόσληψη, αφού καθεμία πολλαπλασιαστεί με τον κατάλληλο παράγοντα στάθμισης ιστού WΤ. Δίνεται από τον τύπο:

Για τον καθορισμό της Ε(τ), το τ δίνεται για τον αριθμό των ετών στη διάρκεια των οποίων γίνεται ολοκλήρωση. Η μονάδα για τη δεσμευθείσα ενεργό δόση είναι το Sievert (Sv)·

"δεσμευθείσα ισοδύναμη δόση (Ητ(τ))" σημαίνει το ολοκλήρωμα στο χρόνο (t) του ρυθμού ισοδύναμης δόσης στον ιστό ή το όργανο Τ που δέχεται ένα άτομο μετά από πρόσληψη ραδιενέργειας. Ορίζεται από τον τύπο:

για πρόσληψη ραδιενέργειας στο χρόνο to, όπου-

— ΗΤ(t) είναι ο αντίστοιχος ρυθμός ισοδύναμης δόσης στο όργανο ή τον ιστό Τ στο χρόνο t·

— τ είναι το χρονικό διάστημα της ολοκλήρωσης.

Για τον καθορισμό του ΗΤ(τ), το τ δίνεται σε έτη. Όταν δε δίνεται, λαμβάνεται υπόψη περίοδος 50 ετών για τους ενηλίκους και ως την ηλικία των 70 για τα παιδιά. Η μονάδα για τη δεσμευθείσα ισοδύναμη δόση είναι το Sievert (Sv)·

"δήλωση" σημαίνει την υποβολή εγγράφου ή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου στον Υπουργό με το οποίο ανακοινώνεται η διεξαγωγή ή η πρόθεση διεξαγωγής πρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

"δόση" σημαίνει ένα δείκτη της ακτινοβολίας, που δέχεται ή απορροφά, ένας στόχος ο οποίος εκτίθεται σε ακτινοβολία·

"ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες" σημαίνει πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εκπαίδευση για να διενεργούν φυσικές, τεχνικές ή ραδιοχημικές δοκιμές για τον υπολογισμό των δόσεων και να παρέχουν συμβουλές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των ατόμων και της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού προστασίας, και των οποίων η ικανότητα να ενεργούν ως ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Ελέγχου. Σ' έναν ειδικευμένο εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατίθεται η τεχνική ευθύνη για τα καθήκοντα ακτινοπροστασίας των εργαζομένων και του κοινού·

"ειδική ραδιενέργεια" σημαίνει τη ραδιενέργεια ανά μονάδα μάζας του ραδιονουκλιδίου·

"ειδοποίηση βελτίωσης" σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 31 του παρόντος Νόμου·

"ειδοποίηση απαγόρευσης" σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 32 του παρόντος Νόμου·

"εισαγωγή" μετά των γραμματικών αυτού του όρου παραλλαγών σημαίνει την από την θάλασσα ή τον αέρα μεταφορά οποιασδήποτε πηγής στη Δημοκρατία από την αλλοδαπή·

"έκθεση" σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία κάποιος εκτίθεται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες·

"έκθεση έκτακτης ανάγκης" σημαίνει έκθεση ατόμων που εφαρμόζουν την απαραίτητη ταχεία δράση προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, να προληφθεί η έκθεση μεγάλου αριθμού ατόμων ή να διασωθεί πολύτιμη εγκατάσταση ή αγαθά, κατά την οποία μπορεί να υπάρξει υπέρβαση ενός των ατομικών ορίων δόσης που ισούνται προς εκείνα που έχουν καθοριστεί για τους εκτιθέμενους εργαζόμενους. Μόνον εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται στις εκθέσεις κατά την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες·

"έκθεση για ιατρικούς σκοπούς" σημαίνει την έκθεση σε ακτινοβολία προσώπων που βρίσκονται κάτω από ιατρική εξέταση, παρακολούθηση ή θεραπεία ή τρίτων μη εργαζομένων προσώπων που βοηθούν στην περιποίηση και άνεσή τους καθώς και την έκθεση σε ακτινοβολίες εθελοντών σε προγράμματα για σκοπούς βιοϊατρικής έρευνας, αλλά δεν περιλαμβάνει την έκθεση των εργαζομένων ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων·

"εκτιθέμενοι εργαζόμενοι" σημαίνει τα άτομα που εργάζονται είτε για λογαριασμό τους, είτε για κάποιο εργοδότη, είτε ως εξωτερικοί εργαζόμενοι, τα οποία υπόκεινται σε έκθεση που προκύπτει κατά την εργασία τους, από πρακτικές που καλύπτονται από το Νόμο, και ενδέχεται να συνεπάγεται δόσεις που υπερβαίνουν κάποιο από τα καθορισμένα όρια δόσης για το κοινό·

"ενεργός δόση, (Ε)" σημαίνει το άθροισμα των σταθμισμένων ισοδύναμων δόσεων σε όλους τους ιστούς και όργανα του σώματος από εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση. Δίνεται από τον τύπο:

όπου-

— Dt,r είναι η απορροφούμενη μέση δόση σε ιστό ή όργανο Τ, λόγω της ακτινοβολίας R·

— Wr είναι ο συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας· και

— Wt είναι ο συντελεστής στάθμισης ιστού για τον ιστό ή το όργανο Τ.

Οι κατά περίπτωση κατάλληλες τιμές Wt και Wr καθορίζονται με Κανονισμούς. Η μονάδα για την ενεργό δόση είναι το Sievert (Sv)·

"εξαγωγή" μετά των γραμματικών αυτού του όρου παραλλαγών σημαίνει την από την θάλασσα ή από τον αέρα μεταφορά οποιασδήποτε πηγής στην αλλοδαπή εκτός της Δημοκρατίας·

"εξωτερικός εργαζόμενος" σημαίνει οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο απασχολείται σε χώρο που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη και κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στο χώρο αυτό περιλαμβανομένων εκπαιδευομένων, μαθητευομένων και φοιτητών

"επέμβαση" σημαίνει ανθρώπινη ενέργεια που προλαμβάνει ή μειώνει την έκθεση ατόμων στην ακτινοβολία από πηγές που δεν αποτελούν μέρος πρακτικής ή οι οποίες είναι εκτός ελέγχου ενεργώντας επί των πηγών, των διόδων μετάδοσης και των ίδιων των ατόμων

"επίπεδο επέμβασης" σημαίνει μιά τιμή της αποτρέψιμης ισοδύναμης δόσης, της αποτρέψιμης ενεργού δόσης ή μιά παράγωγη τιμή κατά την οποία θα πρέπει να εξετάζεται η λήψη μέτρων επέμβασης. Η αποτρέψιμη δόση ή η παράγωγη τιμή είναι αποκλειστικά εκείνη που συνδέεται με τη δίοδο έκθεσης στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το μέτρο επέμβασης·

"επιταχυντής" σημαίνει συσκευή ή εγκατάσταση όπου επιταχύνονται σωματίδια εκπέμποντας ιονίζουσα ακτινοβολία με ενέργεια μεγαλύτερη από 1 Μέγα-ηλεκτρόνιο Βολτ (MeV)·

"Επιτροπή " σημαίνει στην Επιτροπή Ακτινοπροστασίας που ιδρύεται με βάση το άρθρο 42.

"επιχείρηση" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στις πρακτικές ή εργασιακές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου και φέρει τη νομική ευθύνη γι' αυτές τις πρακτικές ή τις εργασιακές δραστηριότητες και περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο ή άλλα επιτηδεύματα·

"εργασία" σημαίνει εργασία προσώπου ως εργοδοτουμένου ή αυτοεργοδοτουμένου ή ως εξωτερικού εργάτη:

Νοείται ότι -

(α) εργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία του καθόλη την διάρκεια της απασχόλησης του ως εργοδοτούμενο πρόσωπο αλλά όχι άλλως πως·

(β) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία του καθόλο τον χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενο ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο·

(γ) εξωτερικός εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία του καθόλο το χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενος ως εξωτερικός εργαζόμενος,

και οι όροι "εργασία" και "στην εργασία" θα ερμηνεύονται ανάλογα·

"εργοδότης" περιλαμβάνει και πρόσωπο, που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενο πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρησή του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη·

"εργοδοτούμενος" σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται με σύμβαση απασχόλησης ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία, ως τρόφιμοι ιδρυμάτων, εκτελούν εργασία που τους έχει ανατεθεί και ο όρος "εργοδότηση" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"ιονίζουσα ακτινοβολία" σημαίνει οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ή σωματιδιακής ακτινοβολίας που μεταφέρει ενέργεια και έχει μήκος κύματος το πολύ ίσο με 100nm ή συχνότητα τουλάχιστο 3 x 1015 Hz και μπορεί να προκαλέσει άμεσο ή έμμεσο ιονισμό κατά τη διέλευσή της μέσα

από την ύλη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μορφών ιονίζουσας ακτινοβολίας, τα σωματίδια-α, τα σωματίδια-β, τα νετρόνια, τις ακτίνες-γ και τις ακτίνες-Χ.

"ισοδύναμη δόση (ΗT)" σημαίνει την απορροφούμενη δόση στον ιστό ή το όργανο Τ σταθμισμένη για το είδος και την ποιότητα της ακτινοβολίας R. Δίνεται από τον τύπο:

όπου:

— DT,R είναι η απορροφούμενη μέση δόση σε ιστό ή όργανο Τ λόγω της ακτινοβολίας R·

— WR είναι ο συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας.

Όταν το πεδίο ακτινοβολίας αποτελείται από είδη και ενέργειες με διαφορετικές τιμές του WR, η συνολική ισοδύναμη δόση (ΗT) δίνεται από τον τύπο:

Οι κατάλληλες τιμές WR καθορίζονται με Κανονισμούς. Η μονάδα για την ισοδύναμη δόση είναι το Sievert (SV)·

"καθορισμένο" οπουδήποτε απαντάται ο όρος αυτός σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς·

"κατάσταση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες" σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβάλλει τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, το κοινό, τμήμα ή το σύνολο του πληθυσμού από τους κινδύνους ακτινοβολιών

"κοινό" σημαίνει τα άτομα του πληθυσμού, εξαιρουμένων των εκτιθέμενων εργαζομένων, των μαθητευομένων και των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και των ατόμων τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς·

"κλειστή πηγή" σημαίνει πηγή με κατασκευή τέτοια ώστε να εμποδίζεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον·

"μαθητευόμενος" σημαίνει άτομο που εκπαιδεύεται ή διδάσκεται, μέσα σε μία επιχείρηση, με σκοπό να εξασκήσει μια καθορισμένη ειδικότητα·

"μακροχρόνια έκθεση" σημαίνει οποιαδήποτε έκθεση η οποία διαρκεί για πολύ χρόνο·

"οικιακά υποστατικά" σημαίνει υποστατικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς κατοίκησης (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κήπου, αυλής, χώρου στάθμευσης, βοηθητικού κτιρίου ή άλλων κτιρίων συνδεδεμένων με τα υποστατικά ή χώρους που δε χρησιμοποιούνται από κοινού από τους ενοίκους περισσοτέρων της μιας κατοικιών) και ο όρος "μη οικιακά υποστατικά" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"όρια αποδέσμευσης" σημαίνει τις τιμές οι οποίες καθορίζονται με Κανονισμούς και εκφράζονται ως συγκεντρώσεις ραδιενέργειας ή/και συνολική ραδιενέργεια. Οι ραδιενεργές ουσίες ή τα υλικά που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, που προέρχονται από οποιαδήποτε πρακτική για την οποία απαιτείται άδεια, μπορούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον δεν υπερβαίνονται οι τιμές αυτές·

"όρια δόσεων" σημαίνει ανώτατες τιμές αναφοράς, οι οποίες θα καθορίζονται με Κανονισμούς, για τις δόσεις που προκύπτουν από την έκθεση εργαζομένων, μαθητευομένων, σπουδαστών και του κοινού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, και οι οποίες εφαρμόζονται στο άθροισμα των σχετικών δόσεων από εξωτερική έκθεση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και των δεσμευθεισών δόσεων από εξωτερική έκθεση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και των δεσμευθεισών δόσεων 50ετίας (μέχρι την ηλικία των 70 ετών για τα παιδιά) από πρόσληψη κατά την ίδια περίοδο·

"περίοδος ευθύνης" σε σχέση με αδειούχο πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ημέρα που του παραχωρήθηκε η άδεια και λήγει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες που τυγχάνει να είναι ενωρίτερη από-

(α) την ημερομηνία κατά την οποία το αδειούχο πρόσωπο πληροφορείται γραπτώς ότι έπαψε να υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση βλάβης από ιονίζουσα ακτινοβολία ή κίνδυνος για απώλεια χρήσης περιουσίας από διασπορά ραδιενεργών ουσιών που προέρχονται από οτιδήποτε υπάρχει στο χώρο ή από οποιαδήποτε πρακτική στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 8· ή

(β) την ημερομηνία κατά την οποία η άδεια για οποιαδήποτε πρακτική που αναφέρεται στο άρθρο 8, μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο·

"περιορισμός δόσης" σημαίνει περιορισμό των μελλοντικών δόσεων που αναμένεται να δεχθεί οποιοδήποτε άτομο και που ενδέχεται να προέρχονται από καθορισμένη πηγή, για χρήση κατά το στάδιο προγραμματισμού της ακτινοπροστασίας, για λόγους βελτιστοποίησης·

"πιθανή έκθεση" σημαίνει έκθεση η οποία δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί με βεβαιότητα, με πιθανότητα όμως να συμβεί η οποία θα μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων

"πηγή" σημαίνει κάθε συσκευή, ραδιενεργό ουσία ή εγκατάσταση που είναι δυνατό να εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία ή ραδιενεργές ουσίες και περιλαμβάνει τις συσκευές ακτινοβόλησης·

"πρακτική" σημαίνει ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει την έκθεση των ατόμων σε ακτινοβολία, από τεχνητή ή φυσική πηγή, όταν γίνεται επεξεργασία φυσικών ραδιονουκλιδίων για τις ραδιενεργές, σχάσιμες ή αναπαραγωγικές ιδιότητές τους, εκτός από την περίπτωση έκθεσης έκτακτης ανάγκης·

"πρόσληψη" σημαίνει τη ραδιενέργεια των ραδιονουκλιδίων που εισέρχονται στο σώμα από το εξωτερικό περιβάλλον

"πυρηνική εγκατάσταση" σημαίνει υποστατικό, εγκατάσταση ή κατασκευή που σχεδιάστηκε ή προσαρμόστηκε και η οποία έχει σχέση με την εκτέλεση οποιασδήποτε διεργασίας για την παραγωγή, εμπλουτισμό, χρήση, επανεπεξεργασία, αποθήκευση και απόρριψη πυρηνικού καυσίμου και ραδιενεργών ουσιών και περιλαμβάνει-

(α) αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης·

(β) υποστατικά αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων και

(γ) εγκαταστάσεις απόρριψης ραδιενεργών αποβλήτων

"ραδιενέργεια (Α)" μιας ποσότητας ραδιονουκλιδίου σε συγκεκριμένη ενεργειακή κατάσταση σε δεδομένη χρονική στιγμή σημαίνει το πηλίκο dN δια dt, όπου dN είναι η αναμενόμενη τιμή του αριθμού των αυτόματων πυρηνικών πτώσεων από αυτή την ενεργειακή κατάσταση στο χρονικό διάστημα dt. δηλαδή-

Η μονάδα ραδιενέργειας είναι το Becquerel (Bq)·

"ραδιενεργός ουσία" σημαίνει κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλίδια των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν μπορεί να αγνοηθεί σε σχέση με την προστασία από ακτινοβολίες·

"ραδιενεργό απόβλητο" σημαίνει κάθε απόβλητο που αποτελείται από ή περιέχει ή έχει μιανθεί με ραδιονουκλίδια, των οποίων η ειδική ραδιενέργεια και η συνολική ραδιενέργεια υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια·

"ραδιενεργός μίανση" σημαίνει τη μίανση υλικού, επιφάνειας ή περιβάλλοντος ή ατόμου από ραδιενεργές ουσίες. Στην ειδική περίπτωση του ανθρώπινου σώματος, αυτή η ραδιενεργός μίανση περιλαμβάνει τόσο την εξωτερική μίανση του δέρματος όσο και την εσωτερική μίανση, ανεξάρτητα από την οδό πρόσληψης·

"ραδιολογικό ατύχημα" σημαίνει κάθε απρόβλεπτο γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία έκθεση ή απώλεια χρήσης περιουσίας ή ραδιενεργό μίανση και περιλαμβάνει κάθε απρόβλεπτο γεγονός το οποίο προκαλεί βλάβη σε πηγή και έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση ατόμων σε επίπεδα ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα ή προκαλεί την έκθεση εργαζομένων σε επίπεδα ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθορισμένα όρια δόσεων

"ραδιονουκλίδιο" σημαίνει ισότοπο οποιουδήποτε χημικού στοιχείου το οποίο στιγμιαία εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία·

"Sievert" σημαίνει μονάδα μέτρησης της ισοδύναμης ή ενεργού δόσης. Ένα Sievert (Sv) ισούται με 1 Joule (J) ανά χιλιόγραμμο (kg):

"σύμβαση απασχόλησης" σημαίνει σύμβαση είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη και, εάν είναι ρητή, προφορική ή γραπτή περιλαμβάνει και τη σύμβαση μαθητείας·

"Σύμβουλος" σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου·

"συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας (WR)" σημαίνει ένα καθορισμένο αδιάστατο συντελεστή που χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της απορροφώμενης δόσης ιστού ή οργάνου·

"συντελεστής στάθμισης ιστού (WT)" σημαίνει ένα καθορισμένο αδιάστατο συντελεστή που χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της ισοδύναμης δόσης σε ένα ιστό ή όργανο (Τ)·

"συσκευή ακτινοβόλησης "σημαίνει κάθε συσκευή ή σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ακτίνων-Χ ή ακτίνων-γ ή για την επιτάχυνση ατομικών σωματιδίων·

"τεχνητές πηγές" σημαίνει πηγές ακτινοβολίας άλλες από τις φυσικές πηγές.

"Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης" σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το Μέρος I του Πρώτου Πίνακα·

"τυχαία έκθεση" σημαίνει την απρόοπτη και ακούσια έκθεση προσώπων σε ακτινοβολία, ως αποτέλεσμα ατυχήματος. Δεν περιλαμβάνει την έκθεση για αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτου περιστατικού από ακτινοβολίες·

"Υπηρεσία Ελέγχου" σημαίνει την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου·

"υποστατικό" σημαίνει τον τόπο που αναφέρεται στην άδεια, στον οποίο λαμβάνει χώραν οποιαδήποτε πρακτική, η οποία περιλαμβάνει ραδιενεργές ουσίες, ή λειτουργεί συσκευή ακτινοβόλησης ή πυρηνική εγκατάσταση η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο αδειούχου προσώπου και περιλαμβάνει-

(α) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας, ή λίμνης ή ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό·

(β) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή· και

(γ) οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος ή αεροσκάφος·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Λειτουργό του Υπουργείου του δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό·

"φυσικές πηγές" σημαίνει πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας με φυσική ή γήινη ή κοσμική προέλευση·

"χώρος εργασίας" περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται, σε οποιοδήποτε χρόνο, πρόσωπα τα οποία να εργάζονται.