Καθήκοντα και, εξουσίες της Υπηρεσίας Ελέγχου.

6. Η Υπηρεσία Ελέγχου μεταξύ άλλων-

(α) Θα εισηγείται τον καθορισμό επιπέδων ασφάλειας και υγείας για πρακτικές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία λόγω έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως·

(β) θα επιθεωρεί, για σκοπούς εφαρμογής της κειμένης Νομοθεσίας, οποιεσδήποτε πρακτικές ή εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία ή μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως·

(γ) θα συντονίζει ή φροντίζει για την ύπαρξη εκπαιδευτικών, επιστημονικών ή άλλης μορφής οργανισμών υπεύθυνων για την παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ή κατάρτισης ή άλλων σχετικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας από ακτινοβολίες·

(δ) θα συντονίζει ή φροντίζει, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, όταν τούτο είναι αναγκαίο, για την οργάνωση του εθνικού συστήματος και το σχεδιασμό για την πρόληψη ή αντιμετώπιση ραδιολογικών ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτων αναγκών ή περιστατικών

(ε) θα τηρεί κατάλληλα αρχεία, περιλαμβανομένων αρχείων των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας, των υποστατικών, των πρακτικών και των εκτιθέμενων εργαζομένων καθώς και των δόσεων που δέχονται.