Σκοπός της Υπηρεσίας Ελέγχου

5. Η Υπηρεσία Ελέγχου έχει σκοπό την προστασία της ασφάλειας και υγείας ατόμων από κινδύνους ακτινοβολίας κατά τη χρήση πηγών ή έκθεση σ' αυτές στην εργασία και από κινδύνους λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργού μιάνσεως.