Εφαρμογή

3.—(1) Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει έκθεση ή υπάρχει πιθανή έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή συμβαίνει ραδιενεργός μίανση και στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται-

(α) Η παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμός, χρησιμοποίηση, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων ή συσκευών ακτινοβόλησης·

(β) η ανέγερση, κατασκευή, αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση πυρηνικών ή άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία·

(γ) οι δραστηριότητες ή πρακτικές στις οποίες εμπλέκονται ραδιενεργές ουσίες ή συσκευές ακτινοβόλησης·

(δ) οι εργασίες στα πλαίσια των οποίων η παρουσία φυσικών πηγών ακτινοβολίας συνεπάγεται ουσιώδη αύξηση της έκθεσης των εργαζομένων ή του κοινού, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία·

(ε) κάθε επέμβαση, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτου ανάγκης ή περιστατικού, από ακτινοβολίες ή μακροχρόνια έκθεση οφειλόμενη στα επακόλουθα κατάστασης έκτακτου περιστατικού από ακτινοβολίες ή παρελθούσας ή παλαιάς πρακτικής ή άλλης εργασίας·

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την έκθεση στο ραδόνιο μέσα σε κατοικίες, ούτε στη φυσική στάθμη της ακτινοβολίας, δηλαδή στα ραδιονουκλίδια που περιέχονται στον ανθρώπινο οργανισμό, στη στάθμη κοσμικής ακτινοβολίας που επικρατεί στο έδαφος ούτε στην υπέργεια έκθεση σε ραδιονουκλίδια που ενυπάρχουν στον αδιατάρακτο στερεό φλοιό της γης.

(3)  Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις στρατιωτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.