Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες

18.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να συμβουλεύεται Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες σχετικά με την εξέταση, τη δοκιμή και τον έλεγχο των μέσων ή συσκευών προστασίας και των οργάνων μέτρησης περιλαμβανομένων ειδικότερα-

(α) Της προκαταρκτικής κριτικής εξέτασης των σχεδίων των υποστατικών από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία,

(β) την έγκριση λειτουργίας νέων ή τροποποιημένων πηγών ή σχετικού εξοπλισμού από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία,

(γ) τον περιοδικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων, τεχνικών και μεθόδων προστασίας,

(δ) την τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης και τον τακτικό έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας τους και της ορθής χρησιμοποίησής τους.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ελέγχου για οποιεσδήποτε διευθετήσεις στις οποίες έχει προβεί σε σχέση με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.