Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως (Αρ. 2) του 2001.

Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο-

"ανάλυση" ή "εξέταση" περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η ασφάλεια τροφίμου" οι όροι "αναλύω" και "εξετάζω" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαμβάνει και τη χρήση στην παρασκευή για ανθρώπινη κατανάλωση·

"ανθυγιεινές συνθήκες" σημαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι δυνατό να μολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για την υγεία τρόφιμο·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"είδος" δεν περιλαμβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια·

"εισαγωγέας" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή μεσίτης, έχει στην κατοχή του, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειμένου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει-

(α) Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

(β) υγειονομικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο εντός των ορίων του·

(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(δ) κτηνιατρικό λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όταν εξουσιοδοτείται για σκοπούς άσκησης κτηνιατρικού ελέγχου δυνάμει του άρθρου 14Α·

"ζώο" δεν περιλαμβάνει πτηνό ή ψάρι·

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002" σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004" σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων” ως έχει διορθωθεί και ως έχει τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2008 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή αμφοτέρων·

"Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή αμφοτέρων·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος το οποίο είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η οποία υπογράφτηκε στο Πόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως εκάστοτε τροποποιείται·

"κτηνιατρικός έλεγχος" σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας όπως δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα με Κανονισμούς·

"Κυβερνητικό Χημείο" σημαίνει-

(α) Το Γενικό Χημείο·

(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης μόνο·

(γ) εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 15·

"Κυβερνητικός Χημικός" σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·

ο όρος "νομοθεσία για τα τρόφιμα" έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002∙

"παρασκευή" αναφορικά με τρόφιμα, περιλαμβάνει και την κατασκευή όπως και κάθε τύπο κατεργασίας·

"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει και τη συσκευασία·

"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"πρότυπο” σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται από το νομικό πρόσωπο το οποίο εκάστοτε ασκεί την αρμοδιότητα της    τυποποίησης  δυνάμει  του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

"πώληση” περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, την έκθεση προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση και τη στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας δωρεάν προσφορά·

ο όρος "τρόφιμα” έχει την έννοια που του αποδίδει το ΄Αρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

"τρόφιμα ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος, το γάλα, τα πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα προϊόντα αυγών, τα ψάρια, τα αλιευτικά προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα, επεξεργασμένα ή κονσερβοποιημένα), τα βατραχοπόδαρα (νωπά ή κατεψυγμένα), και τα επεξεργασμένα έντερα·

"υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα υποστατικά παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, εγκυτίωσης, συσκευασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και περιλαμβάνει—

(α) Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία μεταφέρονται από υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης σε ψυγείο ή σε άλλο υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή, και

(β) τα ψυγεία και τις αποθήκες, στα οποία φυλάσσονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

(2) Οι όροι "εισαγωγή" και "εξαγωγή" ερμηνεύονται αντίστοιχα ότι περιλαμβάνουν και την αποστολή από και προς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε κράτος-μέλος.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά -

(α) σε Κοινοτική Απόφαση σημαίνει την Κοινοτική Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ και ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να ισχύει· και

(β) σε Κοινοτικό Κανονισμό σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ και ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να ισχύει.

Συμβούλιο Τροφίμων

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο το οποίο θα καλείται Συμβούλιο Τροφίμων και το οποίο σύγκειται από-

(α)Το Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών,

(β) το Διευθυντή του Γενικού Χημείου,

(γ) το διευθυντή του νομικού προσώπου που εκάστοτε ασκεί την αρμοδιότητα της τυποποίησης δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002,

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,

(ε) ένα μικροβιολόγο τροφίμων,

(στ) ένα γιατρό από τον ιδιωτικό τομέα κατά προτίμηση υγιεινολόγο ή μικροβιολόγο,

(ζ) έναν επιστήμονα τροφίμων,

(η) ένα γιατρό που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(θ) τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών,

(ι) δύο Χημικούς από τον Ιδιωτικό Τομέα,

(ια) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων,

(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών,

(ιγ) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

(ιδ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

(2)Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Ο Υπουργός Υγείας διορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον Πρόεδρο του.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Συμβουλίου, αυτός αντικαθίσταται από μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζει ο Υπουργός.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημα τους με τους όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει.

(6) Το Συμβούλιο Τροφίμων συνέρχεται σε τόπους και χρόνους που καθορίζονται από τον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος μαζί με το ένα τρίτο τουλάχιστο των υπόλοιπων μελών συνιστούν απαρτία.

(7) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο και υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου, όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστο των μελών του.

(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Κατά τη διάρκεια απουσίας από τη Δημοκρατία ασθένειας ή ανικανότητας λόγω οποιασδήποτε αιτίας οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου Τροφίμων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τα αναγκαία προσόντα δυνάμει του άρθρου αυτού, ως μέλος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας.

(10) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Τροφίμων, εκτός από τα ως εκ της θέσης τους μέλη (ex officio) είναι τριετής και αρχίζει από το διορισμό τους, δύνανται όμως να επαναδιοριστούν αμέσως μετά την πάροδο της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισμό κάθε τέτοιου μέλους.

(11) Κάθε μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στον Υπουργό την απόφαση του.

(12) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται, ακόμα και σε περίπτωση χήρευσης οποιασδήποτε θέσης, μεταξύ των μελών του.

(13) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.

Εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου

4.-(1) Το Συμβούλιο Τροφίμων έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε ζήτημα, το οποίο αφορά τον παρόντα Νόμο είτε αυτεπάγγελτα, είτε έπειτα από παραπομπή οποιουδήποτε ζητήματος από τον Υπουργό για γνωμοδότηση από το Συμβούλιο.

(2) Προτού ο Υπουργός υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμούς, λαμβάνει τη γνώμη του Συμβουλίου.

Έφορος

5.-(1) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίηση που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο του ως Έφορο για να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται τηρουμένων των οδηγιών του Συμβουλίου, από τον Έφορο.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

5Α.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ή σε περίπτωση που απουσιάζει, το πρόσωπο που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον-

(α) που διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που εκδίδονται βάσει αυτού, χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, στον εν λόγω Διευθυντή·

(β) που διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-μέλη, η οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα ή υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή ρυθμίζει επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων ή προαναφερομένων υλικών ή αντικειμένων, η εφαρμογή της οποίας διάταξης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Διευθυντή.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς το πρόσωπο που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον-

(α) που διάταξη του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή των διαταγμάτων, που εκδίδονται βάσει αυτού, χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον εν λόγω Διευθυντή·

(β) που διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-μέλη, η οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης ή ρυθμίζει επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, η εφαρμογή της οποίας διάταξης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του εν λόγω Διευθυντή.

(3) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) ή (2), ο εξουσιοδοτών Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί ανά πάσα στιγμή το σύνολο των εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του που προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο εδάφιο (2).

(4) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του εξουσιοδοτούντος Διευθυντή.

(5) Ο εξουσιοδοτών Διευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί εξουσιοδότηση που παρέσχε δυνάμει του εδαφίου (1) ή, ανάλογα με την περίπτωση, του εδαφίου (2), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί.

(6) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δυο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(7) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από Διευθυντή ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που διάταξη, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2), χορηγεί ή αναθέτει αντίστοιχα, σε Διευθυντή, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται ως εάν να είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.».

Πώληση κτλ. ακατάλληλων τροφίμων

6.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, παρασκευή για πώληση ή εισαγωγή για πώληση τροφίμου το οποίο-

(α) Περιέχει ή φέρει οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή ύλη, η οποία το καθιστά επιβλαβές για την υγεία·

(β)αποτελείται εν λόγω ή εν μέρει από οποιαδήποτε ρυπαρή, σάπια, μολυσμένη ή αποκρουστική ή σε αποσύνθεση ουσία·

(γ) είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση·

(δ) είναι νοθευμένο· ή

(ε) παρασκευάσθηκε, συντηρήθηκε, συσκευάσθηκε, μεταφέρθηκε ή αποθηκεύθηκε κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

(2)Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές·

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3)(α) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο ΄Αρθρο 14(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(β) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(α), εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(γ) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(γ), εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(δ) Τρόφιμο θεωρείται ότι δεν παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΄Αρθρου 14(7) ή (9) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, με την επιφύλαξη του ΄Αρθρου 14(8) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(ε) Σε περίπτωση που τρόφιμο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ως εάν η αναφορά του εν λόγω ΄Αρθρου σε τρόφιμο που είναι μη ασφαλές να ήταν αναφορά σε τρόφιμο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Σε περίπτωση που απαγορεύεται ή περιορίζεται η προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε τρόφιμο ή η διάθεση, η πώληση ή εμπορία τροφίμου στο οποίο προστίθεται ή περιέχεται τέτοια ουσία, είτε δια διάταξης Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, είτε δια διάταξης υποχρεωτικού προτύπου είτε δια διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η προσθήκη ή παρουσία τέτοιας ουσίας σε τέτοιο τρόφιμο, που έγινε κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε προαναφερόμενη διάταξη, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το τρόφιμο επιβλαβές για την υγεία.

Απαγόρευση πώλησης τροφίμων που δεν είναι της φύσης, ουσίας ή ποιότητας που απαιτείται

7.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, κατά τρόπο που επηρεάζει δυσμενώς τον αγοραστή, οποιουδήποτε τροφίμου το οποίο δεν είναι της φύσης ή της ουσίας ή της ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής.

(2)Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο ποινές,

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), δεν αποτελεί αδίκημα, βάσει του εδαφίου (2), η πώληση τροφίμου—

(i) Στο οποίο έχει προστεθεί συστατικό ή υλικό αβλαβές για την υγεία επειδή απαιτείται για την παραγωγή ή προετοιμασία του τροφίμου για μεταφορά ή κατανάλωσή του, και όχι για αύξηση του όγκου, του βάρους ή του μεγέθους του τροφίμου ή για απόκρυψη της κατώτερης ποιότητάς του·

(ii) το οποίο είναι το αντικείμενο προνομίου ευρεσιτεχνίας σε ισχύ και προμηθεύεται στην κατάσταση που απαιτείται από τις προδιαγραφές του προνομίου ευρεσιτεχνίας ή είναι ιδιοκατασκεύασμα·

(iii) το οποίο είναι αναπόφευκτα αναμειγμένο με κάποια ξένη ουσία κατά τη διαδικασία συλλογής ή παρασκευής.

(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, οι οποίοι Κανονισμοί—

(i) Καθορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν τη σύνθεση του τροφίμου ή κατηγορίας τροφίμων στην οποία το τρόφιμο εμπίπτει· ή

(ii) απαγορεύουν, περιορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν την προσθήκη ή παρουσία πρόσθετου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε τέτοιο τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων.

(γ) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία πράξη καθίσταται δεσμευτική επί της Δημοκρατίας βάσει σύμβασης η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4) Σε περίπτωση δίωξης βάσει του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί υπεράσπιση ο ισχυρισμός ότι ο αγοραστής, επειδή αγόρασε το τρόφιμο μόνο για ανάλυση ή/και εξέταση, δε ζημιώθηκε.

(5)  Σε περίπτωση που είτε Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση είτε Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, είτε υποχρεωτικό πρότυπο καθορίζουν τη σύνθεση οποιουδήποτε είδους τροφίμου που προορίζεται για διάθεση, πώληση ή εμπορία ή απαγορεύει ή περιορίζει την προσθήκη ή παρουσία οποιουδήποτε προσθέτου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε οποιοδήποτε τέτοιο είδος, ο αγοραστής του είδους αυτού, εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι απαίτησε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού ή της Κοινοτικής Απόφασης ή του Διατάγματος ή των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ή του υποχρεωτικού προτύπου.

Εξουσία του Υπουργού να απαιτεί την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα συστατικά ορισμένων τροφίμων

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την παρασκευή, εισαγωγή ή χρήση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, να παράσχει σ' αυτόν, μέσα στην καθορισμένη στη διαταγή προθεσμία, πληροφορίες για τη σύσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας που αναφέρεται στη διαταγή η οποία πωλείται κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμου.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) είναι εμπιστευτικές.

(3)Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), διαταγή η οποία δίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να απαιτεί την παροχή στον Υπουργό, πληροφοριών-

(α) Αναφορικά με τη σύσταση και χημικό τύπο της ουσίας,

(β)για τον τρόπο της χρησιμοποίησης ή της σκοπούμενης χρησιμοποίησης της ουσίας στην παρασκευή τροφίμων,

(γ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και σε ποια έκταση η ουσία ή οποιοδήποτε σχηματιζόμενο με αυτή προϊόν είναι επιβλαβή ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την υγεία,

(δ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω με σκοπό τη διαπίστωση των αθροιστικών επενεργειών πάνω στην υγεία προσώπου, το· οποίο καταναλώνει την ουσία σε συνήθεις ποσότητες.

Απαγορεύσεις

9.-(1) Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση ή διαφήμιση οποιουδήποτε τροφίμου, καθώς και η σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό ή απατηλό ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση, αναφορικά με το χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή ασφάλεια του.

(2) Απαγορεύεται η συσκευασία, σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί με Διάταγμα ή Κανονισμούς, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ή με υποχρεωτικό πρότυπο ή με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση προδιαγραφές για τρόφιμο, απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήμιση ή σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις εν λόγω προδιαγραφές ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται για τρόφιμο που είναι σύμφωνο με τις εν λόγω προδιαγραφές.

(4) Απαγορεύεται η κατασκευή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, μεταφορά ή αποθήκευση, με σκοπό την πώληση οποιουδήποτε τροφίμου, κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

Απαγόρευση πώλησης ελαίου σε συσκευασία που δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

9Α.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, στα πλαίσια επιχείρησης τροφίμων, ελαίου του οποίου η συσκευασία δεν είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας μετά την εξάντληση του περιεχομένου της, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας αυτής.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτημένος λειτουργός αντιληφθεί ότι σε συγκεκριμένη επιχείρηση τροφίμων πωλείται έλαιο σε συσκευασία που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), ετοιμάζει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23Α.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«έλαιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα στοιχεία (α) και (β) του σημείου 1 και τα σημεία 3 και 6 του Μέρους VIII του Παραρτήματος VII της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·»·

«επιχείρηση τροφίμων» σημαίνει επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εστίασης, όπως εστιατόριο ή καφενείο, και περιλαμβάνει επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες στα πλαίσια ξενοδοχειακής μονάδας·

«πώληση» σημαίνει τη δωρεάν προσφορά ή/και διάθεση στα πλαίσια επιχείρησης τροφίμων·

Προστασία από ευθύνη όταν τοποθετείται κατάλληλη επιγραφή και δίνεται ειδοποίηση για αυτό

10. [Διαγράφηκε]
Αφαίρεση από είδη τροφίμων συστατικών αυτών

11. Πρόσωπο το οποίο αφαιρεί από οποιοδήποτε είδος τροφίμου οποιοδήποτε συστατικό του ούτως ώστε να επηρεάζει επιβλαβώς τη φύση, ουσία ή ποιότητα του ώστε να μπορεί να πωληθεί στη νέα του κατάσταση απαρατήρητα και πρόσωπο το οποίο πωλεί οποιοδήποτε είδος που μεταβλήθηκε κατά τον τρόπο αυτό, χωρίς να καθιστά γνωστή τη μεταβολή, είναι ένοχο αδικήματος.

Απαγορεύεται η πώληση αποσυνθεμένων τροφίμων

12. Πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή διατάζει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς πώλησης, οποιοδήποτε είδος τροφίμου, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έχει χειροτερεύσει ή έχει αποσυντεθεί, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά τρόπο που να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι ένοχο αδικήματος.

Περιορισμοί σε εισαγωγή κλπ. γεωργικών και άλλων προϊόντων

13.-(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί ή κατέχει ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση νοθευμένο τρόφιμο, είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η σήμανση του τροφίμου περιλαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο (β), ένδειξη περί του ότι το τρόφιμο είναι νοθευμένο.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ένδειξη περιλαμβάνεται στη σήμανση του τροφίμου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών του 2002, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν, και ως εάν η εν λόγω ένδειξη αναφερόταν στις παραγράφους (1) και (3) του προαναφερόμενου Κανονισμού 5.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρόφιμο θεωρείται ότι είναι νοθευμένο, αν έχει αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη ουσία ή αν οποιοδήποτε μέρος αυτού έχει αφαιρεθεί, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να επηρεάζει βλαβερά τη φύση, ουσία ή ποιότητα του.

(3) Τρόφιμο δε θεωρείται ότι είναι νοθευμένο εξαιτίας μόνο της πρόσθεσης οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας τέτοιας φύσης και σε τέτοια ποσότητα, που να μην καθιστά το τρόφιμο βλαβερό στην υγεία.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε τρόφιμα που καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

14.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14Α σε κάθε εύλογο χρόνο-

(α) Να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό ή/και άλλο χώρο, εκτός από κατοικία, στο οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παράγεται, παρασκευάζεται, μεταποιείται, συντηρείται, καθαρίζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται, διανέμεται, τυγχάνει χειρισμού, διατίθεται, πωλείται ή κατέχεται ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς διάθεση ή πώληση οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, να εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο να πάρει δείγμα ή δείγματα του με την καταβολή εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση προς διάθεση ή πώληση, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση με τις προαναφερόμενες εργασίες και οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο υποστατικό ή άλλο χώρο:

Νοείται ότι για τα δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης στους χώρους παραγωγής δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τίμημα.

(β) να ανακόψει, να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και να ανοίξει και να εξετάσει οποιοδήποτε δοχείο, κουτί, κιβώτιο, δέμα, περιτύλιγμα ή άλλη συσκευασία, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, να εξετάσει και να πάρει δείγμα ή δείγματα οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου με την καταβολή εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και διεξάγονται στο μεταφορικό μέσο, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο μεταφορικό μέσο,

(β1) να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε οποιοδήποτε υποστατικό που αναφέρεται στην παράγραφο (β), φέροντας μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για την άσκηση οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία του χορηγεί το παρόν άρθρο,

(γ) να εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή πάνω σε μαγνητικά μέσα ή βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματα τους,

(δ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίος, οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει,

(ε) να κατάσχει ή/και να καταστρέφει οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6.

(στ) [Διαγράφηκε]

(1α) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να πάρει δείγμα εισαγόμενου από χώρα άλλη από κράτος-μέλος αντικειμένου αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, πριν τον εκτελωνισμό του εν λόγω αντικειμένου, χωρίς την καταβολή εύλογου τιμήματος.

(1β) Οι διατάξεις για την καταστροφή αντικειμένου δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του αντικειμένου, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας το αντίτιμο αυτών των δαπανών, εάν δε ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, ο εν λόγω Διευθυντής δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(1γ) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται όπως συνοδεύεται από μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή μεταφορικού μέσου και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρεούνται να παρέχουν στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εύλογα απαιτεί.

(3)Απαγορεύεται-

(α)Η εσκεμμένη μετάδοση οποιασδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικής πληροφορίας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεταιο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση, το οποίο δεσμεύθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), χωρίς την εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.

(4)(α) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου, διαπιστώσει ότι-

(i) Παράγονται ή φυλάσσονται σε υποστατικά προϊόντα ακατάλληλα, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6· ή

(ii) έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν στο υποστατικό σοβαρές υγειονομικές ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού ή τη δημόσια υγεία,

δύναται να επιβάλει την αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων ή λιγότερων ημερών, για εκτέλεση βελτιώσεων και απολυμάνσεων.

(β) Η διεύθυνση οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών:

Νοείται ότι, αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή των εργασιών εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της πρώτης ή οποιασδήποτε τετραήμερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την επαναλειτουργία του υποστατικού πριν από τον καθορισμένο χρόνο εκπνοής.

(4α) Πέραν των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) του ορισμού του όρου "εξουσιοδοτημένος λειτουργός" στο άρθρο 2, ο Υπουργός δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα αναγκαία προσόντα ως εξουσιοδοτημένο λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(4β) Κάθε υγειονομικός επιθεωρητής δήμου που, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός και κάθε πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει-

(α) Οποιοδήποτε τρόφιμο·

(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση, ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση προς διάθεση ή πώληση τροφίμου·

(γ) Οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή σήμανση τροφίμου·

(δ) οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο.

Εξουσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

14Α.—(1) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν την εξουσία άσκησης των κτηνιατρικών ελέγχων στα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης, μέσω του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο οποίος εξουσιοδοτεί προς τούτο κτηνιατρικούς λειτουργούς. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ασκούν βάσει του παρόντος Νόμου μόνο την προαναφερόμενη εξουσία.

(2) Οι πιο πάνω εξουσιοδοτημένοι κτηνιατρικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των πιο πάνω ελέγχων δύνανται να συνοδεύονται και βοηθούνται από κτηνιατρικούς επιθεωρητές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και—

(α) Έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16· και

(β) εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή·

(γ) εγκρίνουν τα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 29· και

(δ) ετοιμάζουν τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, για σκοπούς πληροφόρησης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, σχετικά με τις εξουσίες, που παρέχονται σε αυτούς, δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Οι κτηνιατρικοί λειτουργοί όταν ασκούν εξουσίες και καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (2), ενεργούν υπό τις οδηγίες του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διά του Διευθυντή τους οφείλουν, οσάκις τους ζητηθεί, να ενημερώνουν τον Υπουργό.

Εξουσία των υγειονομικών υπηρεσιών των δήμων

14Β.-(1) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος ασκούν ελέγχους εντός των ορίων τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων η οποία παρατίθεται στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος, μέσω των υγειονομικών τους επιθεωρητών οι οποίοι υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες.

(2) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος -

(α) εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία των τροφίμων για τις επιχειρήσεις τροφίμων που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου και για τις οποίες έχουν αρμοδιότητα.

(β) ετοιμάζουν και διαβιβάζουν προς το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις ζητηθούν από αυτόν, για σκοπούς πληροφόρησης είτε αυτού είτε των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Οι υγειονομικοί επιθεωρητές που υπηρετούν στις υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16.

Ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος από Κυβερνητικό Χημικό

15.-(1) Σε περίπτωση που -

(α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου (14), ή

(β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

o εν λόγω λειτουργός,

(αα) υποβάλλει το δείγμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 16 και τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 17, αντίστοιχα, σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ή

(ββ) δύναται να υποβάλει το δείγμα ως αναφέρεται στην παράγραφο (αα) σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, για να διαπιστωθεί κατά πόσο το δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης,

αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέρος δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα.

(2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση με τρόφιμο, όπως η παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμός, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμός, διανομή, διάθεση, εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμου, και κάθε αγοραστής είδους τροφίμου δικαιούνται, αφού καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν δείγμα τροφίμου σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(2Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, των Διαταγμάτων και Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων, των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων, η υποβολή δείγματος ή ότι άλλου σε Κυβερνητικό Χημικό διενεργείται με την υποβολή του είτε σε Κυβερνητικό Χημικό είτε σε πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Χημικού.

(3)(α) O Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει ή/και εξετάζει οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2).

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό που υπέβαλε το δείγμα πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Πρώτο, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, δυνάμει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) λογίζονται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου.

(5)  Σε περίπτωση που -

(α) Eξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, ή

(β) εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14Α, ή

(γ) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων πήρε δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε μέρος του δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14Α ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης από -

(αα) Tο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή

(ββ) το σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή

(γγ) το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή

(δδ) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων:

Νοείται ότι ο αιτών δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χημείο, που πληροί τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ως Κυβερνητικό Χημείο, σε σχέση με συγκεκριμένη, περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης ή/και εξέτασης τροφίμων, προϊόντων, υλικών ή/και αντικειμένων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, Διαταγμάτων και Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, υποχρεωτικών προτύπων, Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

(7)(α) Σε περίπτωση έκδοσης από Κυβερνητικό Χημικό του πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β), αντίγραφο του οποίου λήφθηκε από πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή του εδαφίου (4) του άρθρου 16Α ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το προαναφερόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός μίας ημέρας από την ημέρα που λαμβάνει το αντίγραφο, να υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται στο εν λόγω πιστοποιητικό, στο Διευθυντή του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο προαναφερόμενος Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται:

Νοείται ότι ο ενιστάμενος δικαιούται να υποβάλει την ένστασή του μόνο αφού καταβάλει στο Διευθυντή το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(β)(i) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) Διευθυντής, εντός μίας ημέρας, διορίζει επιτροπή η οποία οφείλει να εκτελέσει τα καθήκοντα τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (γ).  Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από τρεις Κυβερνητικούς Χημικούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο Κυβερνητικός Χημικός που εξέδωσε το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό ή άλλο πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στην διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το εν λόγω πιστοποιητικό.

(ii) Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) Διευθυντής είναι άλλος από το Διευθυντή του Γενικού Χημείου και το Κυβερνητικό Χημείο το οποίο διευθύνει δε διαθέτει τρεις Κυβερνητικούς Χημικούς, οι οποίοι να δύνανται να απαρτίσουν την επιτροπή και να εκτελέσουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο (γ) καθήκοντα, ο Διευθυντής αυτός απευθύνεται στο Διευθυντή του Γενικού Χημείου ο οποίος διορίζει ως μέλη της επιτροπής έναν ή περισσότερους Κυβερνητικούς Χημικούς οι οποίοι υπηρετούν ή εργάζονται στο Γενικό Χημείο.

(γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(i) κατά την ημέρα του διορισμού της, ειδοποιεί γραπτώς τον ενιστάμενο περί του δικαιώματός του να υποδείξει ιδιώτη εγγεγραμμένο χημικό ο οποίος δύναται να συμμετέχει στην επιτροπή εκπροσωπώντας τον ενιστάμενο, και περί του χρόνου και τόπου της συνέλευσης της επιτροπής, η οποία συνέλευση αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii)·

(ii) από την ημέρα του διορισμού της μελετά προκαταρκτικά όλα τα σχετικά στοιχεία, συνέρχεται εντός δύο ημερών από την ημέρα του διορισμού της και εξετάζει όλες τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό, οι οποίες διαδικασίες αφορούν όλα τα στάδια από την παραλαβή από Κυβερνητικό Χημικό του υπό ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος μέχρι και την ολοκλήρωση της ανάλυσης ή/και εξέτασης.  Η επιτροπή εξετάζει τις προαναφερόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές τυποποιημένες διαδικασίες που καθορίζονται στο Σύστημα Ποιότητας και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του σχετικού Κυβερνητικού Χημείου και την καταχωρημένη τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων και εξετάσεων·

(iii) εντός δύο ημερών από την προαναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ii) συνέλευση, εκδίδει έκθεση με τα πορίσματά της, διά της πλειοψηφίας των παρόντων Κυβερνητικών Χημικών που την απαρτίζουν και του ιδιώτη εγγεγραμμένου χημικού·

(iv) κατά την ημέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει ή παραδίδει αντίγραφά της τόσο στον ενιστάμενο όσο και -

(Α) Στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα ή μέρος αυτού, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό,  λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή του εν λόγω Τμήματος ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή

(Β) στο σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή

(Γ) στο Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή

(Δ) στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων.

(δ) Το εδάφιο (4) εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με έκθεση που εκδίδεται από την επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (γ).

(ε) Σε περίπτωση που η έκθεση της επιτροπής,  η οποία εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ), είναι υπέρ του ενισταμένου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον ενιστάμενο το τέλος το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε δυνάμει της παραγράφου (α).

(στ) Στο παρόν εδάφιο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

«Διευθυντής» σημαίνει πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Χημείο λειτουργεί, στο οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο Κυβερνητικός Χημικός που εξέδωσε το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό˙

«ιδιώτης εγγεγραμμένος χημικός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως χημικός δυνάμει του περί Εγγραφής Χημικών Νόμου του 1988 και 1992, το οποίο ασκεί το επάγγελμά του στον ιδιωτικό τομέα.

Χειρισμός δειγμάτων που λαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς

16.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, με σκοπό να το υποβάλει για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί επί τόπου το δείγμα σε τρία μέρη, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και-

(α) Θα δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου ή στον αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου, και

(β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και

(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώμη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού η διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15.

(3) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από αυτόματη μηχανή, ως πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα λογίζεται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ο κάτοχος του υποστατικού ή άλλου χώρου μέσα στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω μηχανή.

Εξουσίες Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

16Α.-(1) Καθένας εκ των Διευθυντών Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μπορεί να λαμβάνει τα κατά την κρίση του δέοντα μέτρα, περιλαμβανομένης της διευθέτησης για δημοσίευση ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και της διευθέτησης ανακοινώσεων διά οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού-

(α) περί του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχομένως να προκύπτει από τρόφιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, και

(β) περί παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 7 ή 9 ή 11 ή 12 ή/και 13 του παρόντος Νόμου σε σχέση με συγκεκριμένο τρόφιμο:

Νοείται ότι στην ανακοίνωση ο κατά περίπτωση Διευθυντής αναφέρει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, να επιβάλλει την υποχρέωση σε πρόσωπο, το οποίο εισάγει, εξάγει, πωλεί, διανέμει, διαθέτει ή άλλως πως εμπορεύεται τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμου, ή υλικό ή αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο ή κατηγορία τέτοιου υλικού ή αντικειμένου, να αποσύρει τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια κατηγορία τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου από την αγορά της Δημοκρατίας ή/και να ανακαλέσει από τους καταναλωτές τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια κατηγορία τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου, αποζημιώνοντας τους τελευταίους με δικές του δαπάνες.  Η υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, η οποία οδηγία ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί δυνάμει της παραγράφου (γ).

(β) Σε κάθε γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α), ο Διευθυντής -

(i) Καθορίζει επαρκώς το υπό απόσυρση τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου υλικού ή αντικειμένου, αναφέροντας προς τούτο τις αναφερόμενες στην παράγραφο (δ) πληροφορίες οι οποίες υφίστανται και είναι σε γνώση του, και

(ii) αναφέρει επαρκώς, δεόντως και σαφώς τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης, και επισυνάπτει αντίγραφο του εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο τεκμηριώνει αυτούς τους λόγους καταδυκνείοντας το αποτέλεσμα διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, το οποίο αποτέλεσμα πιστοποιεί ότι το υπό απόσυρση ή ανάκληση τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου δεν πληροί διάταξη του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(γ)  Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης εξέλειπαν, δύναται να ανακαλέσει την οδηγία που εξέδωσε δυνάμει της παραγράφου (α) με απόφασή του την οποία κοινοποιεί γραπτώς το συντομότερο δυνατό στο υποκείμενο στην οδηγία πρόσωπο.

(δ)  Οι πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής αναφέρει σε οδηγία του σύμφωνα με την παράγραφο (β)(i) είναι οι ακόλουθες:

(i)το είδος του σχετικού τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου ή της σχετικής κατηγορίας αυτών, και την ονομασία υπό την οποία πωλείται το σχετικό τρόφιμο, υλικό ή αντικείμενο ή η σχετική κατηγορία,

(ii)το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή η εμπορική επωνυμία του σχετικού τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου ή της σχετικής κατηγορίας αυτών,

(iii)ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει το σχετικό τρόφιμο, υλικό ή αντικείμενο ή της σχετικής κατηγορία αυτών.

(3)(α) Σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών εκδίδονται από Κυβερνητικούς Χημικούς τρία πιστοποιητικά -

(i) τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3)(β) του άρθρου 15, και

(ii) τα  οποία σχετίζονται  με το  ίδιο είδος τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, από το οποίο είδος λήφθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, από  το  ίδιο  πρόσωπο  ή τον αντιπρόσωπό του, τα δείγματα ή μέρη δείγματος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο των αναλύσεων ή/και εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων καταδεικνύονται από τα τρία πιστοποιητικά,

ο Διευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώθηκε με το εδάφιο (4), δύναται για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας να απαγορεύει στο εν λόγω πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του, την εμπορία του εν λόγω είδους τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες με σκοπό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η απαγόρευση. Η απαγόρευση επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο επηρεαζόμενο πρόσωπο την οποία ο Διευθυντής δημοσιεύει επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει την περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, την οποία διαβίβασε δυνάμει της παραγράφου (α), με τη διαβίβαση, μία ή περισσότερες φορές, παρόμοιας γραπτής οδηγίας προς το προαναφερόμενο πρόσωπο αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ) Σε κάθε γραπτή οδηγία, δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, ο Διευθυντής καθορίζει επαρκώς, δεόντως και σαφώς, την περίοδο ισχύος της απαγόρευσης και τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την απαγόρευση.

(δ) Το πρόσωπο στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο αυτού, έχει διαβιβαστεί γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου (α) ή (β), υποχρεούται κατά το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των λόγων για τους οποίους ο Διευθυντής του διεβίβασε τη γραπτή οδηγία.

(ε) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους απαγόρευσε την εμπορία  τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου  δυνάμει  της  παραγράφου  (α) ή (β), εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της περιόδου απαγόρευσης που καθορίζεται στην εν λόγω οδηγία, δύναται να επιτρέπει την εμπορία του τροφίμου,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου εκπνοής και υποχρεούται το συντομότερο δυνατό να κοινοποιεί γραπτώς αυτή του την απόφαση στο υποκείμενο στην απαγόρευση πρόσωπο.

(4)(α) Πριν την απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της εμπορίας τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, ο Διευθυντής-

(i) αποστέλλει ή παραδίδει στο επηρεαζόμενο από την απαγόρευση πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(α), αντίγραφο κάθε εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5), στο οποίο πιστοποιητικό ο Διευθυντής προτίθεται να βασίσει ενέργειά του δυνάμει του εδαφίου (3), και

(ii) πληροφορεί γραπτώς το προαναφερόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματος του τελευταίου το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15.

(β) Ο Διευθυντής απαγορεύει δυνάμει του εδαφίου (3) την εμπορία τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, μόνο εάν το επηρεαζόμενο πρόσωπο:

(i) δεν άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του εντός της προθεσμίας η οποία καθορίζεται στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου 15, ή

(ii) άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά του και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15 επικύρωσε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5).

(5)  Η ανάλυση ή/και εξέταση, την οποία αναφέρει το εδάφιο (4) με παραπομπή στο παρόν εδάφιο, είναι ανάλυση ή/και εξέταση, διενεργούμενη, δυνάμει του άρθρου 15, το αποτέλεσμα της οποίας πιστοποιεί ότι τρόφιμο, προϊόν, υλικό ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη είτε του παρόντος Νόμου είτε Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού είτε υποχρεωτικού προτύπου είτε Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

(5α) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας προς καθορισμό των ακόλουθων θεμάτων:

(i) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για σκοπούς έγκρισης μιας επιχείρησης τροφίμων, η οποία υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα˙

(ii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μιας επιχείρησης τροφίμων προς τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, για σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας από άλλες αρμόδιες αρχές ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό˙

(iii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός οχήματος μεταφοράς τροφίμων με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα˙

(iv) το ύψος των τελών για άσκηση του δικαιώματος υποβολής ένστασης ενάντια σε απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17Β˙

(v) το ύψος των τελών για την επίβλεψη της καταστροφής τροφίμων ή υλικών ή αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού˙

(vi) το ύψος των τελών ή επιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστους οποιουδήποτε άλλου επίσημου ελέγχου στον οποίο προβαίνει ένας εξουσιοδοτημένος λειτουργός με βάση τη νομοθεσία για τα τρόφιμα.

(6) Στα εδάφια (2) μέχρι και (5α), «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Εξουσίες Τελωνειακών Λειτουργών

17.-(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά την εισαγωγή του και να πάρει δείγμα ή δείγματα από οποιοδήποτε τέτοιο τρόφιμο για να διαπιστώσει κατά πόσο πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, που ρυθμίζουν τρόφιμα. (2) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα από τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, δυνάμει του εδαφίου (1), με σκοπό να υποβάλει το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί το δείγμα σε τρία μέρη, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και-

(α) Θα δίνει ένα μέρος στον εισαγωγέα ή στον αντιπρόσωπο του, και

(β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και

(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου κατά τη γνώμη του λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων η διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εν λόγω λειτουργός αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2)· σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15.

(3α) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων λάβει από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικό το οποίο καταδεικνύει εισαγόμενο τρόφιμο ως ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6, ο εν λόγω λειτουργός δύναται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, να απαγορεύσει ή περιορίσει ή επιτρέψει υπό όρους την εισαγωγή του εν λόγω τροφίμου και την εισαγωγή της παρτίδας ή αποστολής της ίδιας περιγραφής ή τάξης, της οποίας το εν λόγω τρόφιμο αποτελεί μέρος.

(3β) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να κατακρατεί ή να δεσμεύει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν λόγω τρόφιμο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει.

(3γ) Απαγορεύεται η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο κατακρατήθηκε ή δεσμεύτηκε δυνάμει του εδαφίου (3β), χωρίς την εξουσιοδότηση λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων.

(4) Τρόφιμο το οποίο εισάγεται από χώρα άλλη από κράτος-μέλος και προορίζεται για πώληση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται από Κανονισμό που εκδίδεται βάσει του παρόντος Νόμου ή από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(β) πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν απαιτεί την συνοδεία τέτοιου τροφίμου από τέτοιο πιστοποιητικό.

(5) Τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται από το εδάφιο (4) πρέπει να παραδίδονται από τον εισαγωγέα στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο των τροφίμων, και σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε ημέρες και ώρες εκτός των εργάσιμων ημερών και ωρών της Δημόσιας Υπηρεσίας, θα καταβάλλονται τα τέλη υπερωρίας, που ορίζει και υπό τους όρους που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επαγγελματικό απόρρητο

17Α.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων κάθε εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός, κάθε κτηνιατρικός επιθεωρητής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και κάθε Κυβερνητικός Χημικός υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχονται ή την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, εκτός-

(α)Με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο λήφθηκαν οι πληροφορίες· ή

(β) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· ή

(γ) για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό σκοπό.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δικαίωμα ένστασης

17Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα βάσει του άρθρου 14(1)(δ) ή (ε) ή (4)(α) ή του άρθρου 16Α(2)(α) ή (3)(α) του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, δικαιούται με την καταβολή του σχετικού τέλους και τηρουμένου του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου να προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την γραπτή κοινοποίησή της σε αυτό.  Με την ένστασή του, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να υποδείξει, ως μέλος της επιτροπής που θα εξετάσει και αποφασίσει επί της ένστασης, εμπειρογνώμονα ο οποίος έχει ειδική γνώση και εμπειρία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (που στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή») η οποία, απαρτίζεται από δύο εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται αυτός που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, και δυνητικά από ένα εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο δυνάμει του εδαφίου (1). Οι δύο εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι κατά προτίμηση ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση, σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι εξουσιοδοτημένος λειτουργός.

(3) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή διορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή.

(4) Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο να προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που μπορεί να έγιναν προηγουμένως.

(5) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που την απαρτίζουν και του εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο.  Η εν λόγω απόφαση είναι τελική και άμεσα εφαρμοστέα.

(6) Ο ενιστάμενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει στο λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 16Α(5α). Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον ενιστάμενο.

(7) Το παρόν άρθρο δεν παρέχει δικαίωμα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κατασχεθέντα τρόφιμα είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά/λίτρα.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Παρεμπόδιση λειτουργών κατά την εκτέλεση καθηκόντων

18. Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή οποιοδήποτε λειτουργό Τελωνείου ή άλλο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή άσκηση των εξουσιών του βάσει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού ή με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει τη δέουσα εκτέλεση του καθήκοντος του ή τη δέουσα άσκηση της εξουσίας του από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό βάσει του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος.

Τεκμήρια

19.-(1) Σε περίπτωση που υλικό ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη Κανονισμού ή Διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος στοίβας, παρτίδας ή αποστελλομένου φορτίου υλικών ή αντικειμένων της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι όλα τα υλικά ή αντικείμενα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή φορτίο δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τέτοιας ουσίας και κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λογίζεται, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι υπάρχει πρόθεση να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Εξουσία Υπουργού για προστασία της δημοσίας υγείας

20. Ο Υπουργός δύναται, για την προστασία της δημοσίας υγείας, με Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει, περιορίζει ή επιτρέπει υπό όρους την παραγωγή, παρασκευή, χρήση, πώληση, διάθεση, εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή οποιωνδήποτε τροφίμων, κατηγοριών τροφίμων, υλικών ή αντικειμένων που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή κατηγοριών τέτοιων υλικών ή αντικειμένων.

Εξουσία του Υπουργού να ζητά εργαστηριακό έλεγχο από ορισμένες βιομηχανίες

21.-(1) Ο Υπουργός δύναται να απαιτήσει από οποιεσδήποτε κατηγορίες βιομηχανίας που καθορίζονται με κανονισμούς να υποβάλλουν σε εργαστηριακό έλεγχο όλες τις ουσίες που προστίθενται σε τρόφιμα όπως και τα παρασκευαζόμενα από αυτές τρόφιμα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά πληρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Διαταγμάτων και των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων και των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων, που ρυθμίζουν αυτές τις ουσίες ή τρόφιμα.

(2) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα καταχωρούνται σε βιβλίο που θα τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και θα υπογράφονται από το πρόσωπο που έκανε τον εργαστηριακό έλεγχο.

(3) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα φυλάττονται για περίοδο δύο τουλάχιστο χρόνων μετά την ημερομηνία λήξης των τροφίμων στα οποία αναφέρονται.

Σήμανση χώρων πώλησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

22.-(1) Σε κάθε κατάστημα, τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα.

(2) Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετείται, σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η φράση «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα/Τρόφιμα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένα Συστατικά».

(3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο (ε) της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(4) Κάθε καταστηματάρχης που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (€5.120) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο ποινές.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου -

ο όρος «γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο» έχει την έννοια που αποδίδει σ’ αυτόν το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 298/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κατάστημα» σημαίνει χώρος στον οποίο διατίθενται προς πώληση διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων∙

«καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει το κατάστημα και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, το διευθύνοντα σύμβουλο, το γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση του καταστήματος και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας του καταστήματος.

Σήμανση συσκευασμένων τροφίμων

22. [Διαγράφηκε]
Σήμανση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

22Α. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες Δικαστηρίου

23.-(1) Το Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα -

(α) δυνάμει του παρόντος Νόμου, αναφορικά με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης είτε με τον παρόντα Νόμο είτε με Διάταγμα ή Κανονισμούς, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή

(β) δυνάμει άλλου νόμου αναφορικά με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, που ρυθμίζει είτε τρόφιμα είτε υλικά ή αντικείμενα, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα,

δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν επέβαλε, να εκδίδει διάταγμα περί -

(αα) της κατάσχεσης, καταστροφής ή άλλως πως διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα,

(ββ) της ακύρωσης της άδειας ή εγγραφής των υποστατικών και των προσώπων που τα κατέχουν ή τα ελέγχουν, και του κλεισίματος των υποστατικών, σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε το αδίκημα,

(γγ) της απαγόρευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, της εμπορίας από το καταδικαζόμενο πρόσωπο οποιουδήποτε τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

(2)(α)Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκημα -

(i) βάσει του παρόντος Νόμου, ή

(ii) βάσει άλλου νόμου αναφορικά με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, που ρυθμίζει είτε τρόφιμα είτε υλικά ή αντικείμενα, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα,

δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει διάταγμα δια του οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούμενο την εμπορία οποιουδήποτε τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου, σε σχέση με το οποίο κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το αδίκημα, μέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά με την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.

(β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος διέπονται τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 των περί Δικαστηρίων Νόμων.

(δ) Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

(ε) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα δύναται να εκδοθεί και μετά από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ’ εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.  Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου ο λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.

(2α) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δύναται να εκδίδει, πέραν των διαταγμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο ή τελικό διάταγμα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης, που συνιστά το αδίκημα.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1), (2) ή (2α) παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο

23Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) Αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του άρθρου 14(4)(α), ή

(β) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α), ή

(γ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β), ή

(δ) διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20, ή

(ε) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή περιγράφεται στο Δεύτερο Παράρτημα, ή

(στ) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, σε σχέση με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου, υπό την επιφύλαξη των τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης, ή

(ζ) το άρθρο 9Α του παρόντος Νόμου,

δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, που συντελείται ημερησίως, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(3) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του -

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης· και

(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.  Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από τη διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επεβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

(8) Στο παρόν άρθρο, «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Παράβαση διατάξεων Κοινοτικών Κανονισμών ή Αποφάσεων

23Β.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει  ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14Α ή

(β) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή περιγράφεται στο Δεύτερο Παράρτημα, στην έκταση που αυτή η Κοινοτική Απόφαση ρυθμίζει τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διευθυντή με βάση το άρθρο 14Α, ή

(γ) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, σε σχέση με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου, υπό την επιφύλαξη των τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης,

δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης, που συντελείται ημερησίως, ανάλογα με την βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης.

(2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση που παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση -

(α) Σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή σε αρμόδιο όργανο ή αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δυνάμει διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα, ή υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, και

(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2) αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε αίτηση ή, κατά περίπτωση, παρείχε πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ή, κατά περίπτωση, ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή στοιχεία που ήταν ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

23Γ.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είναι ένοχο αδικήματος:

(α) Διαταγή του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 8,

(β) το άρθρο 14(2) ή (3),

(γ) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του άρθρου 14(4)(α),

(δ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α),

(ε) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β),

(στ) το άρθρο 17(3γ).

(1α) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, είναι ένοχο αδικήματος.

Παράβαση κανονισμών, διαταγμάτων και προτύπων

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) Κανονισμούς ή Διάταγμα, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(β) υποχρεωτικό πρότυπο που ρυθμίζει είτε τρόφιμο είτε υλικό ή αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο,

είναι ένοχο αδικήματος.

Γενική ποινή

25.-(1)Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος Νόμου, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του εδαφίου (1α) του άρθρου 23Γ, αναφορικά με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού η οποία  αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήματος, σε σχέση με την οποία διάταξη η Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος αναφέρει το εδάφιο (2) του άρθρου 25 ως το άρθρο το οποίο προβλέπει την εφαρμοστέα ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές.».

Έλλειψη γνώσης

26. Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα αναφορικά με την πώληση τροφίμων, αν αποδείξει ότι-

(α) Προμηθεύτηκε το τρόφιμο αυτό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσα σε σφραγισμένο δοχείο και ότι το πώλησε μέσα στο ίδιο σφραγισμένο δοχείο και στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τρόφιμο κατά το χρόνο κατά τον οποίο το αγόρασε· και

(β) ότι δεν μπορούσε, καταβάλλοντος εύλογη επιμέλεια για το σκοπό αυτό, να διαπιστώσει ότι η πώληση του τροφίμου αυτού έγινε κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή οποιουδήποτε υποχρεωτικού προτύπου, Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.

Διάπραξη αδικήματος από νομικό πρόσωπο

27. Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν από νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου, και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών

28. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

29.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τη σύνθεση κάθε είδους τροφίμου, το οποίο δυνατό να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιου τροφίμου,

(β) για να καθορίζει μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας τροφίμων και κριτήρια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατηγοριών τροφίμων,

(γ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει την προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών, σε τρόφιμα που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιων τροφίμων,

(δ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, συντήρησης, καθαρισμού, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, χειρισμού, διάθεσης, πώλησης, ή κατοχής ή έκθεσης ή προσφοράς προς διάθεση ή πώληση τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή χρήση ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων, για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι προαναφερόμενες εργασίες, για να επιβάλλει, καθορίζει ή ρυθμίζει τους κανόνες υγιεινής ή/και ασφάλειας των τροφίμων οι οποίοι τηρούνται κατά τις προαναφερόμενες εργασίες, καθώς και τις μεθόδους ελέγχου που τηρούνται από τις επιχειρήσεις τροφίμων για την εξασφάλιση της ασφάλειας ή/και της υγιεινής των τροφίμων,

(ε) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, σήμανση, επικόλληση ετικετών, χαρακτηρισμό, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση ή άλλο σκοπό, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή, παράδοση ή χρήση υλικού, αντικειμένου ή ουσίας, που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο,

(στ) για να προνοεί για την τήρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(ζ) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση τροφίμων, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων,

(η) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την εισαγωγή, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, και για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την κατοχή ή αποθήκευση τέτοιας ουσίας ή κατηγορίας ουσιών προς χρήση στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,

(θ) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών, οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη σήμανση τροφίμων και για να περιλάβει πρόνοιες που αφορούν ή άλλως πως ρυθμίζουν την επικόλληση ετικετών, τη σήμανση ή τη διαφήμιση τροφίμων που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως και το χαρακτηρισμό τέτοιων τροφίμων,

(ι) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορά τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση είτε υλικών και αντικειμένων, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, είτε τροφίμων είτε δειγμάτων οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα, ή για να συμπληρώνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα,

(ια) για να προνοεί-

(i) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε κτίρια όπου παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται οποιοδήποτε είδος τροφίμων, το οποίο δυνατόν να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση,

(ii) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε πρόσωπα που κατέχουν ως ιδιοκτήτες ή ελέγχουν τέτοια κτίρια,

(iiA) για τον καθορισμό και επιβολή τέλους σε πρόσωπα για χορήγηση άδειας ή για διενέργεια εγγραφής, είτε των εν λόγω προσώπων είτε τέτοιων κτιρίων που κατέχονται ως ιδιοκτησία ή ελέγχονται από τα εν λόγω πρόσωπα, ή για τον καθορισμό και επιβολή τέλους για αίτηση για τέτοια χορήγηση άδειας ή διενέργεια εγγραφής,

(iii) για τον έλεγχο σε πρόσωπα που απασχολούνται σε υποστατικά ή/και άλλους χώρους όπου παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, τυγχάνουν χερισμού, διανέμονται, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή εκτίθενται ή προσφέρονται προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και σε πρόσωπα που απασχολούνται σε μεταφορικά μέσα όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες και σε πρόσωπα που διεξάγουν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες,

(iv) για την επιθεώρηση και έλεγχο υποστατικών ή/και άλλων χώρων όπου παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται, τυγχάνουν χειρισμού, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή προσφέρονται ή εκτίθενται προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και μεταφορικών μέσων όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες,

(ν) για την εξουσιοδότηση της λήψης μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε κινδύνου που δυνατό να προκύψει για τη δημόσια υγεία από την παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, εισαγωγή, συντήρηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή έκθεση ή προσφορά προς διάθεση ή πώληση τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,

(vi) για να καθορίζει ποιο συστατικό λείπει από οποιοδήποτε από τα συνήθη συστατικά κάθε είδους τροφίμων ή ποια προσθήκη ξένων υλών ή ποια αναλογία ύδατος δυνατό να αποδεικνύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι το εν λόγω είδος δεν είναι γνήσιο ή είναι βλαβερό για την υγεία,

(vii) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση προσφορά, έκθεση ή διαφήμιση προς πώληση ή την αποθήκευση-

(α) Οποιουδήποτε νεωτεριστικού τροφίμου ή πηγών τροφίμων, από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί τέτοιο τρόφιμο,

(β) οποιουδήποτε γενετικώς τροποποιημένου τροφίμου ή πηγών τροφίμων, από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί.

Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου- "νεωτεριστικό τρόφιμο" σημαίνει οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

"γενετικώς τροποποιημένο τρόφιμο" σημαίνει εκείνο του οποίου οποιοδήποτε γονίδιο ή άλλο γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τεχνητή τεχνική.

(ιβ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι Κυβερνητικοί Χημικοί και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχει και εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών Νόμος και για να παρέχει ή/και αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα ή/και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ή παρεμφερείς εξουσίες ή/και καθήκοντα, αντίστοιχα,

(ιγ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει-

(i) τον τρόπο με τον οποίο τα Κυβερνητικά Χημεία αξιολογούνται, διαπιστεύονται και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο,

(ii)τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που τα Κυβερνητικά Χημεία υποχρεούνται να πληρούν,

(ιδ) για να παρέχει εξουσίες σε εντεταλμένους λειτουργούς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική υποχρέωση της Δημοκρατίας η οποία προνοείται σε σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία,

(ιε)για να-

(i) επιβάλλει, απαγορεύει, ρυθμίζει ή περιλάβει πρόνοιες που αφορούν-

(Α)την παροχή ή δημοσίευση υλικού στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας, αναφορικά με τη χρήση τροφίμου ή τη διατροφή,

(Β)την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου ή υλικού σε πρόσωπο που καθορίζεται στην παράγραφο (ιβ), είτε κατόπιν απαίτησης τέτοιου προσώπου είτε όχι,

(ii) προνοεί για τον καθορισμό και την επιβολή τέλους σε πρόσωπα για παροχή αντιγράφων εγγράφων που αναφέρονται σε κανονισμούς,

(ιστ)την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας, την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε κρίνει αναγκαία ή επιθυμητή.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται στην έκταση που αφορούν θέματα τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς.

(3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Κατάργηση επιφύλαξη

30.-(1) Ο περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμος καταργείται.

(2)Όλοι οι κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει του καταργημένου νόμου λογίζεται ότι έγιναν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα ισχύουν και εφαρμόζονται σαν να είχαν γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 15(3)(β))

Κυβερνητικό Χημείο(1)........................................................................................................................

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Χημικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την ........................................... ημέρα του................................του έτους................. από(3)..................................... ένα δείγμα που σημάνθηκες

.............................................................και είχε την περιγραφής (5)

 

 

 

για ανάλυση και εξέταση(6) (το οποίο μετά ζυγίστηκες(7) και το οποίο έχει αναλυθεί και εξετασθεί(8) από εμένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη μου(9), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως(10):

 

 

 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι (11):

 

 

 

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από εμένα) δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο πάνω.

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου................................................ την ημέρα του............................ του έτους.............

 

(Υπογραφή)

Κυβερνητικός Χημικός

Σημειώσεις:

Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χημείου που εκτελεί την ανάλυση ή/και εξέταση.

Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση.

Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση.

Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και ο αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός Γενικού Χημείου (Αρ. Γ.Χ.).

Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, ημερομηνία λήξης και στοιχεία πωλητή ή/και κατασκευαστή.

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "ανάλυση καΓ η οι λέξεις "και εξέταση" ή δε διαγράφεται οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτό το σημείο μπορεί να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης.

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "αναλυθεί και" ή οι λέξεις "και εξετασθεί" ή δε διαγράφεται οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση.

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις "από εμένα ή" ή οι λέξεις "ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη μου", ανάλογα με την περίπτωση.

Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός ορίζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης.

Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός εκφράζει, αν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 23Α και 23Β)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 53 ή/και 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στην έκταση που αυτή η Κοινοτική Απόφαση ρυθμίζει τρόφιμα.

2. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 8(6) του Κοινοτικού Κανονισμού με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

3. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 10 της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των τροφίμων, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[(άρθρο 23Α(1), 23Β(1), 23Γ(1α) και 25(2)]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Αύξων Αριθμός Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου Άρθρο το οποίο προβλέπει την εφαρμοστέα ποινή
1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων:
Άρθρο 11 άρθρο 25(1)
Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2) άρθρο 25(1)
Άρθρο 14 (παράγραφος 1) Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει τρόφιμο ζωϊκής προέλευσης το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του με βάση το άρθρο 14Α.

άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)

άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 16 άρθρο 25(1)
Άρθρο 17 (παράγραφος 1) άρθρο 25(1)
Άρθρο 18 (παράγραφοι 1,2, 3 και 4) άρθρο 25(1)
Άρθρο 19 (παράγραφοι 1,2,3 και 4) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)

άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

2. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.315/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων:

 

Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 2) άρθρο 25(1)
3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.466/2001 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα:
Άρθρο 1 (παράγραφος 1) άρθρο 25(1)
Άρθρο 2 (παράγραφοι 1, 2 και 3) άρθρο 25(1)
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 3) άρθρο 25(1)
Άρθρο 4α άρθρο 25(1)
4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων:
Άρθρο 2 (παράγραφος 1) άρθρο 25(1)
Άρθρο 4 (παράγραφος 2) άρθρο 25(1)
Άρθρο 6 (παράγραφος 2) άρθρο 25(1)
5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2000 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2000 περί θεσπίσεως μέτρων έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
Άρθρο 2 (παράγραφος 3) άρθρο 25(1)
Άρθρο 3 (παράγραφοι 4 και 6) άρθρο 25(1)
6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2003  για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα:
Άρθρο 4 (παράγραφος 2) άρθρο 25(1)
Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) άρθρο 25(1)

Άρθρο 9 (παράγραφοι 4 και 5)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 13 (παράγραφοι 1,2 και 3)

άρθρο 25(1)
7.

 

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων:

Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 5

άρθρο 25(1)

Άρθρο 6 (παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 8 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)
8.

 

 

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές:

Άρθρο 4 (παράγραφος 1)

Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει τρόφιμο ζωϊκής προέλευσης το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητές του με βάση το άρθρο 14Α.

άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 4 (παράγραφος 2)

 

άρθρο 25(1)

Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 και 3)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 13 (παράγραφοι 1,2 και 3)

άρθρο 25(1)

9.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και για την τροποποίηση  της οδηγίας  2001/18/ΕΚ:

 

Άρθρο  4 (παράγραφοι 1,2,4 και 6)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2)

άρθρο 25(1)
10.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2004 για τη σήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη και των φυτοστερολών, φυτοστερολεστέρων, φυτοστανόλων ή φυτοστανολεστέρων:

Άρθρο 2


άρθρο 25(1)

Άρθρο 3

άρθρο 25(1)
11.

 

 

 

 

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης  Οκτωβρίου 2004  σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ:

Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)

Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1,2,3.4,5 και 6)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 11 (παράγραφοι 4 και 5)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 15 (παράγραφοι 1,3,4,7,8 και 9)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 16 (παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο)

άρθρο 25(1)

Άρθρο 17 (παράγραφοι 1,2 και 3)

άρθρο 25(1)
12.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004  για την υγιεινή των τροφίμων:

Άρθρο 3

Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 4 (παράγραφος 1)

Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 4 (παράγραφος 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 4 (παράγραφος 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 4 (παράγραφος 5)
άρθρο 25(1)
Άρθρο 5 (παράγραφος 1 και 4) άρθρο 25(1)
Άρθρο 5 (παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο) άρθρο 25(1)
Άρθρο 6 (παράγραφοι 1,2 και 3) άρθρο 25(1)
13. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.37/2005 της Επιτροπής της  12ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου:
Άρθρο 2 (παράγραφοι 1,2 και 3) άρθρο 25(1)
14. Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005 για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα:
Άρθρο 2 άρθρο 25(1)
Άρθρο 3 άρθρο 25(1)
Άρθρο 4 άρθρο 25(1)
Άρθρο 5 άρθρο 25(1)
15. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα:
Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 4 (παράγραφοι1 και 2) άρθρο 25(1)
Άρθρο 5 (παράγραφοι 1,2,3,4 και 5) άρθρο 25(1)
Άρθρο 6 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 7 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 7 (παράγραφος 3) Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 7 (παράγραφος 4) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 9 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Διευθυντής του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην έκταση που η σχετική διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ρυθμίζει υποστατικό τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1243/2008 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙ και VI της οδηγίας 2006/141/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση ορισμένων παρασκευασμάτων για βρέφη:
Άρθρο 1 και παράγραφοι 1 και 2 του Παραρτήματος Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
27. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97:
Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 10 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 11 (παράγραφοι 1, 2, και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 14 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων:
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2 και 5) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 15 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 16 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 17 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 18 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 21 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 22 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 23 (παράγραφοι 1, 2, 3, και 4) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 24 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 26 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
29. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ:
Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 6 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 7 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 8 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 14 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 15 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 16 (παράγραφοι 2, 3, 4 ,5 και 6) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 17 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 19 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
30. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη σύνθεση και την επισήμανση τροφίμων κατάλληλων για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη:
Άρθρο 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και  2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
31. Κανονισμός αριθ. 450/2009 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα:
Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 10 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 11 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
32. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ:
Άρθρο 6 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 10 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 11 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 12 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
33. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική διατροφή:
Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
34. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 983/2009 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη ορισμένων ισχυρισμών υγείας στα τρόφιμα οι οποίοι αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, καθώς και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών:
Άρθρο 1 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 3 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
35. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 984/2009 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την απόρριψη της έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας καθώς και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών:
Άρθρο 1 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 2 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, οι οποίοι αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, καθώς και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών:
Άρθρο 1 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας


άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
Άρθρο 2 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
37. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1025/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών:
Άρθρο 1 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας άρθρο 25(1) (εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα)
άρθρο 25(2) (εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα)
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 14Β)

Μέρος 1

Υγειονομικές υπηρεσίες δήμων οι οποίες έχουν αρμοδιότητα για έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων που παρατίθενται στο Μέρος 2

1. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λευκωσίας,
2. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λεμεσού,
3. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λάρνακας,
4. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Πάφου,
5. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Στροβόλου,
6. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λακατάμειας,
7. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Έγκωμης,
8. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Γερμασόγειας,
9. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Παραλιμνίου.

 

Μέρος 2

Κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες ασκούν επίσημους ελέγχους οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων εντός των ορίων τους

1. Εστιατόρια,
2. Καφεστιατόρια,
3. Ταβέρνες,
4. Κέντρα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων μουσικοχορευτικών κέντρων, δισκοθηκών, καμπαρέ, μπυραριών και μπαρ,
5. Πιτσαρίες,
6. Επιχειρήσεις παρασκευής ετοίμων τροφίμων για κατανάλωση εκτός του υποστατικού,
7. Καντίνες αθλητικών χώρων,
8. Προσωρινοί σταθμοί πώλησης τροφίμων,
9. Κινητές καντίνες πώλησης τροφίμων,
10. Αυτόματες μηχανές πώλησης τροφίμων,
11. Περίπτερα,
12. Μικρά καταστήματα πώλησης τροφίμων (mini market),
13. Λαϊκές αγορές.

Σημείωση
13 του Ν.40(Ι)/2001

Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Σημείωση
13 του Ν.40(Ι)/2001

Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Σημείωση
12(1) του Ν.61(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.61(I)/2002

Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.61(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Γενικών Κανονισμών του 2002, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(1) και (2) των εν λόγω Κανονισμών.

Σημείωση
12(2) του Ν.61(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.61(I)/2002

Το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.61(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 2003.

Σημείωση
4 του Ν.132(I)/2003΄Εναρξη της ισχύος του Ν.132(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.132(I)/2003] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
7 του Ν.32(Ι)/2010Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή συνέχισε την αρίθμηση στον πίνακα με τον αριθμό 26 αντί με το 16.

Σημείωση
3 του Ν.60(Ι)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.60(I)/2011

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.60(I)/2011] τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 187(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του Ν. 187(Ι)/2014

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ. δηλαδή ο Ν. 187(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015.