Εξουσίες Τελωνειακών Λειτουργών

17.-(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά την εισαγωγή του και να πάρει δείγμα ή δείγματα από οποιοδήποτε τέτοιο τρόφιμο για να διαπιστώσει κατά πόσο πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, που ρυθμίζουν τρόφιμα. (2) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα από τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, δυνάμει του εδαφίου (1), με σκοπό να υποβάλει το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί το δείγμα σε τρία μέρη, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και-

(α) Θα δίνει ένα μέρος στον εισαγωγέα ή στον αντιπρόσωπο του, και

(β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και

(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου κατά τη γνώμη του λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων η διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εν λόγω λειτουργός αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2)· σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15.

(3α) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων λάβει από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικό το οποίο καταδεικνύει εισαγόμενο τρόφιμο ως ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6, ο εν λόγω λειτουργός δύναται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, να απαγορεύσει ή περιορίσει ή επιτρέψει υπό όρους την εισαγωγή του εν λόγω τροφίμου και την εισαγωγή της παρτίδας ή αποστολής της ίδιας περιγραφής ή τάξης, της οποίας το εν λόγω τρόφιμο αποτελεί μέρος.

(3β) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να κατακρατεί ή να δεσμεύει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το εν λόγω τρόφιμο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει.

(3γ) Απαγορεύεται η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο κατακρατήθηκε ή δεσμεύτηκε δυνάμει του εδαφίου (3β), χωρίς την εξουσιοδότηση λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων.

(4) Τρόφιμο το οποίο εισάγεται από χώρα άλλη από κράτος-μέλος και προορίζεται για πώληση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται από Κανονισμό που εκδίδεται βάσει του παρόντος Νόμου ή από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση.

(β) πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν απαιτεί την συνοδεία τέτοιου τροφίμου από τέτοιο πιστοποιητικό.

(5) Τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται από το εδάφιο (4) πρέπει να παραδίδονται από τον εισαγωγέα στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο των τροφίμων, και σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε ημέρες και ώρες εκτός των εργάσιμων ημερών και ωρών της Δημόσιας Υπηρεσίας, θα καταβάλλονται τα τέλη υπερωρίας, που ορίζει και υπό τους όρους που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.