Επαγγελματικό απόρρητο

17Α.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων κάθε εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός, κάθε κτηνιατρικός επιθεωρητής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και κάθε Κυβερνητικός Χημικός υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχονται ή την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, εκτός-

(α)Με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο λήφθηκαν οι πληροφορίες· ή

(β) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· ή

(γ) για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό σκοπό.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.