Επαγγελματικό απόρρητο

17Α.-(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και κάθε Κυβερνητικός Χημικός υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των εξουσιών που τους παρέχονται ή την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, εκτός-

(α)Με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο λήφθηκαν οι πληροφορίες· ή

(β) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· ή

(γ) για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό σκοπό.

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.