Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο-

"ανάλυση" ή "εξέταση" περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η ασφάλεια τροφίμου" οι όροι "αναλύω" και "εξετάζω" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαμβάνει και τη χρήση στην παρασκευή για ανθρώπινη κατανάλωση·

"ανθυγιεινές συνθήκες" σημαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι δυνατό να μολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για την υγεία τρόφιμο·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"είδος" δεν περιλαμβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια·

"εισαγωγέας" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή μεσίτης, έχει στην κατοχή του, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειμένου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει-

(α) Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

(β) υγειονομικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο εντός των ορίων του·

(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(δ) κτηνιατρικό λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όταν εξουσιοδοτείται για σκοπούς άσκησης κτηνιατρικού ελέγχου δυνάμει του άρθρου 14Α·

"ζώο" δεν περιλαμβάνει πτηνό ή ψάρι·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"κτηνιατρικός έλεγχος" σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας όπως δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα με Κανονισμούς·

"Κυβερνητικό Χημείο" σημαίνει-

(α) Το Γενικό Χημείο·

(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης μόνο·

(γ) εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 15·

"Κυβερνητικός Χημικός" σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·

"παρασκευή" αναφορικά με τρόφιμα, περιλαμβάνει και την κατασκευή όπως και κάθε τύπο κατεργασίας·

"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει και τη συσκευασία·

"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"πρότυπο" σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας'

"πώληση" περιλαμβάνει και τη δωρεάν προσφορά τροφίμων·

"τρόφιμα" περιλαμβάνει-

(α)είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως συστατικά στην παρασκευή τροφίμων, και

(β) είδη και ουσίες, που δεν έχουν θρεπτική ουσία,

αλλά δεν περιλαμβάνει-

(αα) νερό (εκτός νερό που προσφέρεται προς πώληση), ζωντανά ζώα ή πτηνά· και

(ββ) φορβή και υλικά, που χρησιμεύουν ως τροφή ζώων, πτηνών ή ψαριών· και

(γγ) είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνο ως φάρμακα.

"τρόφιμα ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος, το γάλα, τα πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα προϊόντα αυγών, τα ψάρια, τα αλιευτικά προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα, επεξεργασμένα ή κονσερβοποιημένα), τα βατραχοπόδαρα (νωπά ή κατεψυγμένα), και τα επεξεργασμένα έντερα·

"υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα υποστατικά παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, εγκυτίωσης, συσκευασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και περιλαμβάνει—

(α) Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία μεταφέρονται από υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης σε ψυγείο ή σε άλλο υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή, και

(β) τα ψυγεία στα οποία φυλάσσονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

(2) Οι όροι "εισαγωγή" και "εξαγωγή" ερμηνεύονται αντίστοιχα ότι περιλαμβάνουν και την αποστολή από και προς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε κράτος-μέλος.