Συμβούλιο Τροφίμων

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο το οποίο θα καλείται Συμβούλιο Τροφίμων και το οποίο σύγκειται από-

(α)Το Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών,

(β) το Διευθυντή του Γενικού Χημείου,

(γ) το διευθυντή του νομικού προσώπου που εκάστοτε ασκεί την αρμοδιότητα της τυποποίησης δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002,

(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών,

(ε) ένα μικροβιολόγο τροφίμων,

(στ) ένα γιατρό από τον ιδιωτικό τομέα κατά προτίμηση υγιεινολόγο ή μικροβιολόγο,

(ζ) έναν επιστήμονα τροφίμων,

(η) ένα γιατρό που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(θ) τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών,

(ι) δύο Χημικούς από τον Ιδιωτικό Τομέα,

(ια) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων,

(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών,

(ιγ) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,

(ιδ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

(2)Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Ο Υπουργός Υγείας διορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον Πρόεδρο του.

(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Συμβουλίου, αυτός αντικαθίσταται από μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζει ο Υπουργός.

(5) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημα τους με τους όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει.

(6) Το Συμβούλιο Τροφίμων συνέρχεται σε τόπους και χρόνους που καθορίζονται από τον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος μαζί με το ένα τρίτο τουλάχιστο των υπόλοιπων μελών συνιστούν απαρτία.

(7) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει σκόπιμο και υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου, όταν το ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστο των μελών του.

(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετα με τη δική του ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(9) Κατά τη διάρκεια απουσίας από τη Δημοκρατία ασθένειας ή ανικανότητας λόγω οποιασδήποτε αιτίας οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου Τροφίμων, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τα αναγκαία προσόντα δυνάμει του άρθρου αυτού, ως μέλος του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας.

(10) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Τροφίμων, εκτός από τα ως εκ της θέσης τους μέλη (ex officio) είναι τριετής και αρχίζει από το διορισμό τους, δύνανται όμως να επαναδιοριστούν αμέσως μετά την πάροδο της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, δύναται οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισμό κάθε τέτοιου μέλους.

(11) Κάθε μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στον Υπουργό την απόφαση του.

(12) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται, ακόμα και σε περίπτωση χήρευσης οποιασδήποτε θέσης, μεταξύ των μελών του.

(13) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.