Εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου

4.-(1) Το Συμβούλιο Τροφίμων έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε ζήτημα, το οποίο αφορά τον παρόντα Νόμο είτε αυτεπάγγελτα, είτε έπειτα από παραπομπή οποιουδήποτε ζητήματος από τον Υπουργό για γνωμοδότηση από το Συμβούλιο.

(2) Προτού ο Υπουργός υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμούς, λαμβάνει τη γνώμη του Συμβουλίου.