Έφορος

5.-(1) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίηση που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο Υπουργείο του ως Έφορο για να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται σ' αυτόν από τον παρόντα Νόμο.

(2) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται τηρουμένων των οδηγιών του Συμβουλίου, από τον Έφορο.