Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο-

"ανάλυση" ή "εξέταση" περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η ασφάλεια τροφίμου" οι όροι "αναλύω" και "εξετάζω" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαμβάνει και τη χρήση στην παρασκευή για ανθρώπινη κατανάλωση·

"ανθυγιεινές συνθήκες" σημαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι δυνατό να μολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για την υγεία τρόφιμο·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"είδος" δεν περιλαμβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια·

"εισαγωγέας" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή μεσίτης, έχει στην κατοχή του, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειμένου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει-

(α) Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

(β) υγειονομικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο εντός των ορίων του·

(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(δ) κτηνιατρικό λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όταν εξουσιοδοτείται για σκοπούς άσκησης κτηνιατρικού ελέγχου δυνάμει του άρθρου 14Α·

"ζώο" δεν περιλαμβάνει πτηνό ή ψάρι·

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002" σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004" σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων” ως έχει διορθωθεί και ως έχει τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2008 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή αμφοτέρων·

"Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ή αμφοτέρων·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος το οποίο είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο η οποία υπογράφτηκε στο Πόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως εκάστοτε τροποποιείται·

"κτηνιατρικός έλεγχος" σημαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης και αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας όπως δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα με Κανονισμούς·

"Κυβερνητικό Χημείο" σημαίνει-

(α) Το Γενικό Χημείο·

(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης μόνο·

(γ) εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 15·

"Κυβερνητικός Χημικός" σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·

ο όρος "νομοθεσία για τα τρόφιμα" έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002∙

"παρασκευή" αναφορικά με τρόφιμα, περιλαμβάνει και την κατασκευή όπως και κάθε τύπο κατεργασίας·

"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει και τη συσκευασία·

"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"πρότυπο” σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται από το νομικό πρόσωπο το οποίο εκάστοτε ασκεί την αρμοδιότητα της    τυποποίησης  δυνάμει  του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

"πώληση” περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, την έκθεση προς πώληση, τη διαφήμιση προς πώληση και τη στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας δωρεάν προσφορά·

ο όρος "τρόφιμα” έχει την έννοια που του αποδίδει το ΄Αρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

"τρόφιμα ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος, το γάλα, τα πρωτογενή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα προϊόντα αυγών, τα ψάρια, τα αλιευτικά προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα, παρασκευασμένα, επεξεργασμένα ή κονσερβοποιημένα), τα βατραχοπόδαρα (νωπά ή κατεψυγμένα), και τα επεξεργασμένα έντερα·

"υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης" σημαίνει τα υποστατικά παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, εγκυτίωσης, συσκευασίας τροφίμων ζωικής προέλευσης και περιλαμβάνει—

(α) Τα μεταφορικά μέσα με τα οποία μεταφέρονται από υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης σε ψυγείο ή σε άλλο υποστατικό τροφίμων ζωικής προέλευσης τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή, και

(β) τα ψυγεία και τις αποθήκες, στα οποία φυλάσσονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

(2) Οι όροι "εισαγωγή" και "εξαγωγή" ερμηνεύονται αντίστοιχα ότι περιλαμβάνουν και την αποστολή από και προς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε κράτος-μέλος.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά -

(α) σε Κοινοτική Απόφαση σημαίνει την Κοινοτική Απόφαση η οποία είναι σε ισχύ και ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να ισχύει· και

(β) σε Κοινοτικό Κανονισμό σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ και ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να ισχύει.