Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"ανάλυση" ή "εξέταση" περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η ασφάλεια τροφίμου" οι όροι "αναλύω" και "εξετάζω" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαμβάνει και τη χρήση στην παρασκευή για ανθρώπινη κατανάλωση·

"ανθυγιεινές συνθήκες" σημαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι δυνατό να μολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για την υγεία τρόφιμο·

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"είδος" δεν περιλαμβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια·

"εισαγωγέας" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή μεσίτης, έχει στην κατοχή του, ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειμένου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει-

(α) Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

(β) υγειονομικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο εντός των ορίων του· και

(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"ζώο" δεν περιλαμβάνει πτηνό ή ψάρι·

"Κυβερνητικό Χημείο" σημαίνει-

(α) Το Γενικό Χημείο·

(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης μόνο·

(γ) εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 15·

"Κυβερνητικός Χημικός" σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·

"παρασκευή" αναφορικά με τρόφιμα, περιλαμβάνει και την κατασκευή όπως και κάθε τύπο κατεργασίας·

"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει και τη συσκευασία·

"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·

"πρότυπο" σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας'

"πώληση" περιλαμβάνει και τη δωρεάν προσφορά τροφίμων·

"τρόφιμα" περιλαμβάνει-

(α)είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως συστατικά στην παρασκευή τροφίμων, και

(β) είδη και ουσίες, που δεν έχουν θρεπτική ουσία,

αλλά δεν περιλαμβάνει-

(αα) νερό (εκτός νερό που προσφέρεται προς πώληση), ζωντανά ζώα ή πτηνά· και

(ββ) φορβή και υλικά, που χρησιμεύουν ως τροφή ζώων, πτηνών ή ψαριών· και

(γγ) είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνο ως φάρμακα.

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.