Περιορισμοί σε εισαγωγή κλπ. γεωργικών και άλλων προϊόντων

13.-(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί ή κατέχει ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση νοθευμένο τρόφιμο, είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η σήμανση του τροφίμου περιλαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο (β), ένδειξη περί του ότι το τρόφιμο είναι νοθευμένο.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ένδειξη περιλαμβάνεται στη σήμανση του τροφίμου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5 των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών του 2002, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν, και ως εάν η εν λόγω ένδειξη αναφερόταν στις παραγράφους (1) και (3) του προαναφερόμενου Κανονισμού 5.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρόφιμο θεωρείται ότι είναι νοθευμένο, αν έχει αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη ουσία ή αν οποιοδήποτε μέρος αυτού έχει αφαιρεθεί, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να επηρεάζει βλαβερά τη φύση, ουσία ή ποιότητα του.

(3) Τρόφιμο δε θεωρείται ότι είναι νοθευμένο εξαιτίας μόνο της πρόσθεσης οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας τέτοιας φύσης και σε τέτοια ποσότητα, που να μην καθιστά το τρόφιμο βλαβερό στην υγεία.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε τρόφιμα που καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.