Απαγορεύεται η πώληση αποσυνθεμένων τροφίμων

12. Πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή διατάζει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς πώλησης, οποιοδήποτε είδος τροφίμου, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έχει χειροτερεύσει ή έχει αποσυντεθεί, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά τρόπο που να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι ένοχο αδικήματος.