Αφαίρεση από είδη τροφίμων συστατικών αυτών

11. Πρόσωπο το οποίο αφαιρεί από οποιοδήποτε είδος τροφίμου οποιοδήποτε συστατικό του ούτως ώστε να επηρεάζει επιβλαβώς τη φύση, ουσία ή ποιότητα του ώστε να μπορεί να πωληθεί στη νέα του κατάσταση απαρατήρητα και πρόσωπο το οποίο πωλεί οποιοδήποτε είδος που μεταβλήθηκε κατά τον τρόπο αυτό, χωρίς να καθιστά γνωστή τη μεταβολή, είναι ένοχο αδικήματος.