Προστασία από ευθύνη όταν τοποθετείται κατάλληλη επιγραφή και δίνεται ειδοποίηση για αυτό

10. [Διαγράφηκε]