Απαγόρευση πώλησης ελαίου σε συσκευασία που δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

9Α.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, στα πλαίσια επιχείρησης τροφίμων, ελαίου του οποίου η συσκευασία δεν είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας μετά την εξάντληση του περιεχομένου της, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας αυτής.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτημένος λειτουργός αντιληφθεί ότι σε συγκεκριμένη επιχείρηση τροφίμων πωλείται έλαιο σε συσκευασία που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), ετοιμάζει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, για σκοπούς επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23Α.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«έλαιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα στοιχεία (α) και (β) του σημείου 1 και τα σημεία 3 και 6 του Μέρους VIII του Παραρτήματος VII της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·»·

«επιχείρηση τροφίμων» σημαίνει επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εστίασης, όπως εστιατόριο ή καφενείο, και περιλαμβάνει επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητες στα πλαίσια ξενοδοχειακής μονάδας·

«πώληση» σημαίνει τη δωρεάν προσφορά ή/και διάθεση στα πλαίσια επιχείρησης τροφίμων·