Προστασία από ευθύνη όταν τοποθετείται κατάλληλη επιγραφή και δίνεται ειδοποίηση για αυτό

10.-(1) Δεν αποτελεί αδίκημα, δυνάμει του άρθρου 7, η πώληση είδους τροφίμου αναμειγμένου με οποιοδήποτε συστατικό ή υλικό που δεν είναι επιβλαβές για την υγεία και το οποίο δεν αποβλέπει στην αύξηση του όγκου, του βάρους ή του μεγέθους του ή στην απόκρυψη της κατώτερης ποιότητας του, αν

(α) Κατά την πώληση τοποθετείται στο εν λόγω είδος ή στο δοχείο που το περιέχει ειδοποίηση με επιγραφή γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στα Αγγλικά και Ελληνικά με την ένδειξη ότι είναι αναμειγμένο με ξένα συστατικά ή υλικά, όπως καθορίζονται σε αυτή· και

(β) κατά την παράδοση του είδους τροφίμου προμηθεύεται το πρόσωπο που το παραλαμβάνει με ειδοποίηση γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα και ευανάγνωστα στα Αγγλικά και Ελληνικά πάνω ή μαζί με το είδος, με την ένδειξη ότι είναι αναμειγμένο με ξένα συστατικά ή υλικά όπως καθορίζονται στην επιγραφή·

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η ειδοποίηση δε θεωρείται ότι είναι γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα και ευανάγνωστα αν συγκαλύπτεται από άλλη επιγραφή. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εμποδίζουν ή επηρεάζουν τη χρήση οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος.