Περιορισμοί σε εισαγωγή κλπ. γεωργικών και άλλων προϊόντων

13.-(1) Πρόσωπο το οποίο εισάγει ή πωλεί ή εκθέτει προς πώληση τρόφιμο νοθευμένο ή από το οποίο έχουν αφαιρεθεί συστατικά ή το οποίο δεν είναι πλήρες είναι ένοχο αδικήματος εκτός αν το τρόφιμο εισάγεται ή πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε συσκευασία ή δέματα στα οποία αναγράφεται ευκρινώς στην Αγγλική- Ελληνική ότι το τρόφιμο είναι νοθευμένο ή έχουν αφαιρεθεί από αυτό συστατικά ή δεν είναι πλήρες.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρόφιμο θεωρείται ότι είναι νοθευμένο ή εξασθενημένο, αν έχει αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη ουσία ή αν οποιοδήποτε μέρος αυτού έχει αφαιρεθεί, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να επηρεάζει βλαβερά τη φύση, ουσία ή ποιότητα του.

(3) Τρόφιμο δε θεωρείται ότι είναι νοθευμένο εξαιτίας μόνο της πρόσθεσης οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας τέτοιας φύσης και σε τέτοια ποσότητα, που να μην καθιστά το τρόφιμο βλαβερό στην υγεία.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε τρόφιμα που καθορίζει ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.