Εξουσία Δικαστηρίου να διατάσσει κατάσχεση τροφίμων

23. Το Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν επέβαλε, να διατάξει-

(α)Την κατάσχεση, καταστροφή ή άλλως πως διάθεση οποιουδήποτε τροφίμου, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα,

(β)την ακύρωση της άδειας ή εγγραφής των υποστατικών και το κλείσιμο των υποστατικών, σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε το αδίκημα.