Σήμανση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

22Α. [Διαγράφηκε]