Σήμανση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

22Α.-(1) Απαγορεύεται η διαφήμιση οποιουδήποτε γενετικά τροποποιημένου τροφίμου, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά στη διαφήμιση, ή η πώληση οποιουδήποτε γενετικά τροποποιημένου τροφίμου, εκτός αν αναγράφονται στα ελληνικά στο κιβώτιο, στο κουτί, στο δοχείο ή στο περιτύλιγμα στο οποίο αυτό είναι συσκευασμένο, επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις του άρθρου 22, και τα ακόλουθα:

(α)Όταν το τρόφιμο αποτελείται από πέραν του ενός συστατικά, στον κατάλογο των συστατικών του αναγράφεται σε παρένθεση, αμέσως μετά το όνομα του επηρεαζόμενου συστατικού, η ένδειξη "παράχθηκε από σπόρο γενετικά τροποποιημένης σόγιας" ή "παράχθηκε από σπόρο γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου" ή οποιαδήποτε άλλη συναφής ένδειξη του ίδιου μεγέθους, όπως ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου αυτού·

(β) οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω μπορούν να αναγράφονται ευκρινώς σε σημείωση στο τέλος του καταλόγου των συστατικών, με την προσθήκη αστερίσκου (*) αμέσως μετά το επηρεαζόμενο συστατικό·

(γ) όταν ένα τρόφιμο αποτελείται από ένα μόνο συστατικό, οι ενδείξεις της παραγράφου (α) ανωτέρω μπορούν να αναγράφονται ευκρινώς στη σήμανση του τροφίμου·

(δ) όταν ένα συστατικό τροφίμου προσδιορίζεται με το όνομα της κατηγορίας, πρέπει να προστίθενται οι λέξεις "περιέχει (*) που παράχθηκε από σπόρο γενετικά τροποποιημένης σόγιας/σπόρο γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου"· και

(ε) όταν ένα συστατικό ενός σύνθετου τροφίμου προέρχεται από "σπόρο γενετικά τροποποιημένης σόγιας/σπόρο γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου" η ένδειξη αυτή πρέπει να αναγράφεται στη σήμανση του τελικού προϊόντος, μαζί με την προσθήκη των ενδείξεων που αναγράφονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο" θεωρείται το τρόφιμο που παράγεται, εν όλω ή εν μέρει, ή που περιέχει στα συστατικά του "σπόρο γενετικά τροποποιημένης σόγιας" ή "σπόρο γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου" ή που περιέχει συστατικά πρωτείνης ή DNA που είναι το αποτέλεσμα γενετικής τροποποίησης.