Παρεμπόδιση λειτουργών κατά την εκτέλεση καθηκόντων

18. Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό ή οποιοδήποτε λειτουργό Τελωνείου ή άλλο λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού ή με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει τη δέουσα εκτέλεση του καθήκοντος του από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό βάσει του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος.