Τεκμήρια

19.-(1) Σε περίπτωση που υλικό ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη Κανονισμού ή Διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος στοίβας, παρτίδας ή αποστελλομένου φορτίου υλικών ή αντικειμένων της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι όλα τα υλικά ή αντικείμενα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή φορτίο δεν πληρούν τη συγκεκριμένη διάταξη.

(2) Κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τέτοιας ουσίας και κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λογίζεται, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι υπάρχει πρόθεση να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.