Εξουσία Υπουργού για προστασία της δημοσίας υγείας

20. Ο Υπουργός δύναται, για την προστασία της δημοσίας υγείας, με Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει, περιορίζει ή επιτρέπει υπό όρους την παραγωγή, παρασκευή, χρήση, πώληση, διάθεση, εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή οποιωνδήποτε τροφίμων, κατηγοριών τροφίμων, υλικών ή αντικειμένων που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ή κατηγοριών τέτοιων υλικών ή αντικειμένων.