Εξουσία του Υπουργού να ζητά εργαστηριακό έλεγχο από ορισμένες βιομηχανίες

21.-(1) Ο Υπουργός δύναται να απαιτήσει από οποιεσδήποτε κατηγορίες βιομηχανίας που καθορίζονται με κανονισμούς να υποβάλλουν σε εργαστηριακό έλεγχο όλες τις ουσίες που προστίθενται σε τρόφιμα όπως και τα παρασκευαζόμενα από αυτές τρόφιμα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά πληρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Διαταγμάτων και των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων και των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων, που ρυθμίζουν αυτές τις ουσίες ή τρόφιμα.

(2) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα καταχωρούνται σε βιβλίο που θα τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και θα υπογράφονται από το πρόσωπο που έκανε τον εργαστηριακό έλεγχο.

(3) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα φυλάττονται για περίοδο δύο τουλάχιστο χρόνων μετά την ημερομηνία λήξης των τροφίμων στα οποία αναφέρονται.