Σήμανση χώρων πώλησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων

22.-(1) Σε κάθε κατάστημα, τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα.

(2) Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετείται, σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η φράση «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα/Τρόφιμα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένα Συστατικά».

(3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο (ε) της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

(4) Κάθε καταστηματάρχης που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (€5.120) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο ποινές.

(5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου -

ο όρος «γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο» έχει την έννοια που αποδίδει σ’ αυτόν το Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 298/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«κατάστημα» σημαίνει χώρος στον οποίο διατίθενται προς πώληση διάφορες κατηγορίες εμπορευμάτων∙

«καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει το κατάστημα και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, το διευθύνοντα σύμβουλο, το γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση του καταστήματος και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας του καταστήματος.