Εξουσία απαγόρευσης εισαγωγής για προστασία της δημόσιας υγείας

20. Ο Υπουργός δύναται για την προστασία της δημόσιας υγείας να απαγορεύει, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την εισαγωγή οποιωνδήποτε τροφίμων, τα οποία προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα ή οποιεσδήποτε κατηγορίες τέτοιων τροφίμων.