Τεκμήρια

19.-(1) [Καταργήθηκε]

(2) Κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τέτοιας ουσίας και κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λογίζεται, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι υπάρχει πρόθεση να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση.