Παράβαση Κανονισμών

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε κανονισμό, που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος.