Παράβαση κανονισμών, διαταγμάτων και προτύπων

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) Κανονισμούς ή Διάταγμα, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή

(β) υποχρεωτικό πρότυπο που ρυθμίζει είτε τρόφιμο είτε υλικό ή αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο,

είναι ένοχο αδικήματος.