Παράβαση Κανονισμών και Διαταγμάτων

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με κανονισμό ή διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος.