Ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος από Κυβερνητικό Χημικό

15.-(1) Σε περίπτωση που -

(α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου (14), ή

(β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

o εν λόγω λειτουργός,

(αα) υποβάλλει το δείγμα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 16 και τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 17, αντίστοιχα, σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά με το δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, ή

(ββ) δύναται να υποβάλει το δείγμα ως αναφέρεται στην παράγραφο (αα) σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, για να διαπιστωθεί κατά πόσο το δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης,

αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέρος δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα.

(2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση με τρόφιμο, όπως η παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμός, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμός, διανομή, διάθεση, εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμου, και κάθε αγοραστής είδους τροφίμου δικαιούνται, αφού καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν δείγμα τροφίμου σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(2Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, των Διαταγμάτων και Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων, των Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων, η υποβολή δείγματος ή ότι άλλου σε Κυβερνητικό Χημικό διενεργείται με την υποβολή του είτε σε Κυβερνητικό Χημικό είτε σε πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη Κυβερνητικού Χημικού.

(3)(α) O Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει ή/και εξετάζει οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2).

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό που υπέβαλε το δείγμα πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Πρώτο, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, δυνάμει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) λογίζονται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου.

(5)  Σε περίπτωση που -

(α) Eξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, ή

(β) εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14Α, ή

(γ) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων πήρε δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε μέρος του δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 14Α ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης από -

(αα) Tο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή

(ββ) το σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή

(γγ) το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή

(δδ) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων:

Νοείται ότι ο αιτών δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χημείο, που πληροί τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ως Κυβερνητικό Χημείο, σε σχέση με συγκεκριμένη, περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης ή/και εξέτασης τροφίμων, προϊόντων, υλικών ή/και αντικειμένων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, Διαταγμάτων και Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, υποχρεωτικών προτύπων, Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.

(7)(α) Σε περίπτωση έκδοσης από Κυβερνητικό Χημικό του πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β), αντίγραφο του οποίου λήφθηκε από πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή του εδαφίου (4) του άρθρου 16Α ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το προαναφερόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός μίας ημέρας από την ημέρα που λαμβάνει το αντίγραφο, να υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται στο εν λόγω πιστοποιητικό, στο Διευθυντή του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο προαναφερόμενος Κυβερνητικός Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται:

Νοείται ότι ο ενιστάμενος δικαιούται να υποβάλει την ένστασή του μόνο αφού καταβάλει στο Διευθυντή το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(β)(i) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) Διευθυντής, εντός μίας ημέρας, διορίζει επιτροπή η οποία οφείλει να εκτελέσει τα καθήκοντα τα οποία καθορίζονται στην παράγραφο (γ).  Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από τρεις Κυβερνητικούς Χημικούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο Κυβερνητικός Χημικός που εξέδωσε το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό ή άλλο πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στην διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το εν λόγω πιστοποιητικό.

(ii) Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) Διευθυντής είναι άλλος από το Διευθυντή του Γενικού Χημείου και το Κυβερνητικό Χημείο το οποίο διευθύνει δε διαθέτει τρεις Κυβερνητικούς Χημικούς, οι οποίοι να δύνανται να απαρτίσουν την επιτροπή και να εκτελέσουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο (γ) καθήκοντα, ο Διευθυντής αυτός απευθύνεται στο Διευθυντή του Γενικού Χημείου ο οποίος διορίζει ως μέλη της επιτροπής έναν ή περισσότερους Κυβερνητικούς Χημικούς οι οποίοι υπηρετούν ή εργάζονται στο Γενικό Χημείο.

(γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(i) κατά την ημέρα του διορισμού της, ειδοποιεί γραπτώς τον ενιστάμενο περί του δικαιώματός του να υποδείξει ιδιώτη εγγεγραμμένο χημικό ο οποίος δύναται να συμμετέχει στην επιτροπή εκπροσωπώντας τον ενιστάμενο, και περί του χρόνου και τόπου της συνέλευσης της επιτροπής, η οποία συνέλευση αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii)·

(ii) από την ημέρα του διορισμού της μελετά προκαταρκτικά όλα τα σχετικά στοιχεία, συνέρχεται εντός δύο ημερών από την ημέρα του διορισμού της και εξετάζει όλες τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό, οι οποίες διαδικασίες αφορούν όλα τα στάδια από την παραλαβή από Κυβερνητικό Χημικό του υπό ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος μέχρι και την ολοκλήρωση της ανάλυσης ή/και εξέτασης.  Η επιτροπή εξετάζει τις προαναφερόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές τυποποιημένες διαδικασίες που καθορίζονται στο Σύστημα Ποιότητας και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του σχετικού Κυβερνητικού Χημείου και την καταχωρημένη τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων και εξετάσεων·

(iii) εντός δύο ημερών από την προαναφερόμενη στην υποπαράγραφο (ii) συνέλευση, εκδίδει έκθεση με τα πορίσματά της, διά της πλειοψηφίας των παρόντων Κυβερνητικών Χημικών που την απαρτίζουν και του ιδιώτη εγγεγραμμένου χημικού·

(iv) κατά την ημέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει ή παραδίδει αντίγραφά της τόσο στον ενιστάμενο όσο και -

(Α) Στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα ή μέρος αυτού, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό,  λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή του εν λόγω Τμήματος ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή

(Β) στο σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή

(Γ) στο Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή

(Δ) στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων.

(δ) Το εδάφιο (4) εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με έκθεση που εκδίδεται από την επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (γ).

(ε) Σε περίπτωση που η έκθεση της επιτροπής,  η οποία εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ), είναι υπέρ του ενισταμένου, ο Διευθυντής επιστρέφει στον ενιστάμενο το τέλος το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε δυνάμει της παραγράφου (α).

(στ) Στο παρόν εδάφιο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

«Διευθυντής» σημαίνει πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Χημείο λειτουργεί, στο οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο Κυβερνητικός Χημικός που εξέδωσε το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό˙

«ιδιώτης εγγεγραμμένος χημικός» σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο ως χημικός δυνάμει του περί Εγγραφής Χημικών Νόμου του 1988 και 1992, το οποίο ασκεί το επάγγελμά του στον ιδιωτικό τομέα.