Ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος από Κυβερνητικό Χημικό

15.-(1) Σε περίπτωση που-

(α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, ή

(β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

το υποβάλλει, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 16 και στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 17, αντίστοιχα, σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη που παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, αναφορικά με το εν λόγω δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέρος του δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα.

(2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση με τρόφιμο, όπως η παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμός, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμός, διανομή, διάθεση, εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμου, και κάθε αγοραστής είδους τροφίμου δικαιούνται, αφού καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν δείγμα τροφίμου σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(3)(α) O Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει ή/και εξετάζει οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2).

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό που υπέβαλε το δείγμα πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης.

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, δυνάμει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται.

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου (3) λογίζονται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου.

(5) Σε περίπτωση που-

(α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, ή

(β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων πήρε δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17,

και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε μέρος του δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης από-

(αα) το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14' ή

(ββ) το σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή

(γγ) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων:

Νοείται ότι ο αιτούντος δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που την παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χημείο, που πληροί τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, ως Κυβερνητικό Χημείο, σε σχέση με συγκεκριμένη, περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης ή/και εξέτασης τροφίμων, προϊόντων, υλικών ή/και αντικειμένων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.