Εξουσία των υγειονομικών υπηρεσιών των δήμων

14Β.-(1) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος ασκούν ελέγχους εντός των ορίων τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίμων η οποία παρατίθεται στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος, μέσω των υγειονομικών τους επιθεωρητών οι οποίοι υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες.

(2) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος -

(α) εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία των τροφίμων για τις επιχειρήσεις τροφίμων που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου και για τις οποίες έχουν αρμοδιότητα.

(β) ετοιμάζουν και διαβιβάζουν προς το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις ζητηθούν από αυτόν, για σκοπούς πληροφόρησης είτε αυτού είτε των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Οι υγειονομικοί επιθεωρητές που υπηρετούν στις υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16.