Εξουσία Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

14Α.—(1) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν την εξουσία άσκησης των κτηνιατρικών ελέγχων στα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης, μέσω του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο οποίος εξουσιοδοτεί προς τούτο κτηνιατρικούς λειτουργούς. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ασκούν βάσει του παρόντος Νόμου μόνο την προαναφερόμενη εξουσία.

(2) Οι πιο πάνω εξουσιοδοτημένοι κτηνιατρικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των πιο πάνω ελέγχων δύνανται να συνοδεύονται και βοηθούνται από κτηνιατρικούς επιθεωρητές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και—

(α) Έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16· και

(β) εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή·

(γ) εγκρίνουν τα υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 29· και

(δ) ετοιμάζουν τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, για σκοπούς πληροφόρησης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, σχετικά με τις εξουσίες, που παρέχονται σε αυτούς, δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Οι κτηνιατρικοί λειτουργοί όταν ασκούν εξουσίες και καθήκοντα δυνάμει του εδαφίου (2), ενεργούν υπό τις οδηγίες του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διά του Διευθυντή τους οφείλουν, οσάκις τους ζητηθεί, να ενημερώνουν τον Υπουργό.