Χειρισμός δειγμάτων που λαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς

16.-(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, με σκοπό να το υποβάλει για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί επί τόπου το δείγμα σε τρία μέρη, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και-

(α) Θα δίνει ένα μέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου ή στον αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου, και

(β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και

(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώμη του εξουσιοδοτημένου λειτουργού η διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15.

(3) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από αυτόματη μηχανή, ως πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα λογίζεται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ο κάτοχος του υποστατικού ή άλλου χώρου μέσα στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω μηχανή.