Σήμανση συσκευασμένων τροφίμων

22. Απαγορεύεται η πώληση οποιουδήποτε συσκευασμένου τροφίμου, αν δεν αναγράφεται πάνω στο κιβώτιο, κουτί, δοχείο ή περιτύλιγμα στο οποίο είναι συσκευασμένο-

(α)Το είδος του τροφίμου,

(β) τα στοιχεία του κατασκευαστή του,

(γ) η ημερομηνία λήξεως του,

(δ)πλήρης κατάλογος συστατικών του τροφίμου και κώδικας για αναγνώριση κάθε παρτίδας παραγωγής σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο περί σημάνσεως,

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία καθορίζονται με τους κανονισμούς.