Παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου

23Γ. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είναι ένοχο αδικήματος:

(α) Διαταγή του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 8,

(β) το άρθρο 14(2) ή (3),

(γ) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του άρθρου 14(4)(α),

(δ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α),

(ε) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β),

(στ) το άρθρο 17(3γ).