Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

29.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τη σύνθεση κάθε είδους τροφίμου, το οποίο δυνατό να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιου τροφίμου,

(β) για να καθορίζει μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας τροφίμων και κριτήρια για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατηγοριών τροφίμων,

(γ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει την προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών, σε τρόφιμα που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιων τροφίμων,

(δ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, συντήρησης, καθαρισμού, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, χειρισμού, διάθεσης, πώλησης, ή κατοχής ή έκθεσης ή προσφοράς προς διάθεση ή πώληση τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή χρήση ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων, για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι προαναφερόμενες εργασίες, για να επιβάλλει, καθορίζει ή ρυθμίζει τους κανόνες υγιεινής ή/και ασφάλειας των τροφίμων οι οποίοι τηρούνται κατά τις προαναφερόμενες εργασίες, καθώς και τις μεθόδους ελέγχου που τηρούνται από τις επιχειρήσεις τροφίμων για την εξασφάλιση της ασφάλειας ή/και της υγιεινής των τροφίμων,

(ε) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, σήμανση, επικόλληση ετικετών, χαρακτηρισμό, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση ή άλλο σκοπό, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή, παράδοση ή χρήση υλικού, αντικειμένου ή ουσίας, που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο,

(στ) για να προνοεί για την τήρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(ζ) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση τροφίμων, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων,

(η) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την εισαγωγή, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήμιση προς πώληση, αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, και για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την κατοχή ή αποθήκευση τέτοιας ουσίας ή κατηγορίας ουσιών προς χρήση στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,

(θ) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών, οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη σήμανση τροφίμων και για να περιλάβει πρόνοιες που αφορούν ή άλλως πως ρυθμίζουν την επικόλληση ετικετών, τη σήμανση ή τη διαφήμιση τροφίμων που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως και το χαρακτηρισμό τέτοιων τροφίμων,

(ι) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορά τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση είτε υλικών και αντικειμένων, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, είτε τροφίμων είτε δειγμάτων οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα, ή για να συμπληρώνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα,

(ια) για να προνοεί-

(i) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε κτίρια όπου παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται οποιοδήποτε είδος τροφίμων, το οποίο δυνατόν να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση,

(ii) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε πρόσωπα που κατέχουν ως ιδιοκτήτες ή ελέγχουν τέτοια κτίρια,

(iiA) για τον καθορισμό και επιβολή τέλους σε πρόσωπα για χορήγηση άδειας ή για διενέργεια εγγραφής, είτε των εν λόγω προσώπων είτε τέτοιων κτιρίων που κατέχονται ως ιδιοκτησία ή ελέγχονται από τα εν λόγω πρόσωπα, ή για τον καθορισμό και επιβολή τέλους για αίτηση για τέτοια χορήγηση άδειας ή διενέργεια εγγραφής,

(iii) για τον έλεγχο σε πρόσωπα που απασχολούνται σε υποστατικά ή/και άλλους χώρους όπου παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, τυγχάνουν χερισμού, διανέμονται, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή εκτίθενται ή προσφέρονται προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και σε πρόσωπα που απασχολούνται σε μεταφορικά μέσα όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες και σε πρόσωπα που διεξάγουν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες,

(iv) για την επιθεώρηση και έλεγχο υποστατικών ή/και άλλων χώρων όπου παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται, τυγχάνουν χειρισμού, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή προσφέρονται ή εκτίθενται προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και μεταφορικών μέσων όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες εργασίες,

(ν) για την εξουσιοδότηση της λήψης μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε κινδύνου που δυνατό να προκύψει για τη δημόσια υγεία από την παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, εισαγωγή, συντήρηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή έκθεση ή προσφορά προς διάθεση ή πώληση τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,

(vi) για να καθορίζει ποιο συστατικό λείπει από οποιοδήποτε από τα συνήθη συστατικά κάθε είδους τροφίμων ή ποια προσθήκη ξένων υλών ή ποια αναλογία ύδατος δυνατό να αποδεικνύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι το εν λόγω είδος δεν είναι γνήσιο ή είναι βλαβερό για την υγεία,

(vii) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση προσφορά, έκθεση ή διαφήμιση προς πώληση ή την αποθήκευση-

(α) Οποιουδήποτε νεωτεριστικού τροφίμου ή πηγών τροφίμων, από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί τέτοιο τρόφιμο,

(β) οποιουδήποτε γενετικώς τροποποιημένου τροφίμου ή πηγών τροφίμων, από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί.

Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου- "νεωτεριστικό τρόφιμο" σημαίνει οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

"γενετικώς τροποποιημένο τρόφιμο" σημαίνει εκείνο του οποίου οποιοδήποτε γονίδιο ή άλλο γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί με τεχνητή τεχνική.

(ιβ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι Κυβερνητικοί Χημικοί και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχει και εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών Νόμος και για να παρέχει ή/και αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα ή/και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ή παρεμφερείς εξουσίες ή/και καθήκοντα, αντίστοιχα,

(ιγ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει-

(i) τον τρόπο με τον οποίο τα Κυβερνητικά Χημεία αξιολογούνται, διαπιστεύονται και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο,

(ii)τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που τα Κυβερνητικά Χημεία υποχρεούνται να πληρούν,

(ιδ) για να παρέχει εξουσίες σε εντεταλμένους λειτουργούς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική υποχρέωση της Δημοκρατίας η οποία προνοείται σε σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία,

(ιε)για να-

(i) επιβάλλει, απαγορεύει, ρυθμίζει ή περιλάβει πρόνοιες που αφορούν-

(Α)την παροχή ή δημοσίευση υλικού στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας, αναφορικά με τη χρήση τροφίμου ή τη διατροφή,

(Β)την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου ή υλικού σε πρόσωπο που καθορίζεται στην παράγραφο (ιβ), είτε κατόπιν απαίτησης τέτοιου προσώπου είτε όχι,

(ii) προνοεί για τον καθορισμό και την επιβολή τέλους σε πρόσωπα για παροχή αντιγράφων εγγράφων που αναφέρονται σε κανονισμούς,

(ιστ)την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας, την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε κρίνει αναγκαία ή επιθυμητή.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται στην έκταση που αφορούν θέματα τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς.

(3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.