Κατάργηση επιφύλαξη

30.-(1) Ο περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμος καταργείται.

(2)Όλοι οι κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει του καταργημένου νόμου λογίζεται ότι έγιναν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα ισχύουν και εφαρμόζονται σαν να είχαν γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου.