Τροποποίηση Παραρτημάτων του Νόμου και των Κανονισμών

28. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.