Διάπραξη αδικήματος από νομικό πρόσωπο

27. Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν από νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου, και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό.