Έλλειψη γνώσης

26. Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα αναφορικά με την πώληση τροφίμων, αν αποδείξει ότι-

(α) Προμηθεύτηκε το τρόφιμο αυτό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσα σε σφραγισμένο δοχείο και ότι το πώλησε μέσα στο ίδιο σφραγισμένο δοχείο και στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τρόφιμο κατά το χρόνο κατά τον οποίο το αγόρασε· και

(β) ότι δεν μπορούσε, καταβάλλοντος εύλογη επιμέλεια για το σκοπό αυτό, να διαπιστώσει ότι η πώληση του τροφίμου αυτού έγινε κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή οποιουδήποτε υποχρεωτικού προτύπου, Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης.