Εξουσία του Υπουργού να απαιτεί την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα συστατικά ορισμένων τροφίμων

8.-(1) Ο Υπουργός δύναται να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την παρασκευή, εισαγωγή ή χρήση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, να παράσχει σ' αυτόν, μέσα στην καθορισμένη στη διαταγή προθεσμία, πληροφορίες για τη σύσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας που αναφέρεται στη διαταγή η οποία πωλείται κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμου.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) είναι εμπιστευτικές.

(3)Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), διαταγή η οποία δίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να απαιτεί την παροχή στον Υπουργό, πληροφοριών-

(α) Αναφορικά με τη σύσταση και χημικό τύπο της ουσίας,

(β)για τον τρόπο της χρησιμοποίησης ή της σκοπούμενης χρησιμοποίησης της ουσίας στην παρασκευή τροφίμων,

(γ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και σε ποια έκταση η ουσία ή οποιοδήποτε σχηματιζόμενο με αυτή προϊόν είναι επιβλαβή ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την υγεία,

(δ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω με σκοπό τη διαπίστωση των αθροιστικών επενεργειών πάνω στην υγεία προσώπου, το· οποίο καταναλώνει την ουσία σε συνήθεις ποσότητες.