Πώληση κτλ. ακατάλληλων τροφίμων

6.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, παρασκευή για πώληση ή εισαγωγή για πώληση τροφίμου το οποίο-

(α) Περιέχει ή φέρει οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή ύλη, η οποία το καθιστά επιβλαβές για την υγεία·

(β)αποτελείται εν λόγω ή εν μέρει από οποιαδήποτε ρυπαρή, σάπια, μολυσμένη ή αποκρουστική ή σε αποσύνθεση ουσία·

(γ) είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση·

(δ) είναι νοθευμένο· ή

(ε) παρασκευάσθηκε, συντηρήθηκε, συσκευάσθηκε, μεταφέρθηκε ή αποθηκεύθηκε κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

(2)Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές·

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3)(α) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο ΄Αρθρο 14(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(β) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(α), εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(γ) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(γ), εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(δ) Τρόφιμο θεωρείται ότι δεν παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΄Αρθρου 14(7) ή (9) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, με την επιφύλαξη του ΄Αρθρου 14(8) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(ε) Σε περίπτωση που τρόφιμο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ως εάν η αναφορά του εν λόγω ΄Αρθρου σε τρόφιμο που είναι μη ασφαλές να ήταν αναφορά σε τρόφιμο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Σε περίπτωση που απαγορεύεται ή περιορίζεται η προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε τρόφιμο ή η διάθεση, η πώληση ή εμπορία τροφίμου στο οποίο προστίθεται ή περιέχεται τέτοια ουσία, είτε δια διάταξης Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, είτε δια διάταξης υποχρεωτικού προτύπου είτε δια διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η προσθήκη ή παρουσία τέτοιας ουσίας σε τέτοιο τρόφιμο, που έγινε κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε προαναφερόμενη διάταξη, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το τρόφιμο επιβλαβές για την υγεία.