Πώληση κτλ. ακατάλληλων τροφίμων

6.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, παρασκευή για πώληση ή εισαγωγή για πώληση τροφίμου το οποίο-

(α) Περιέχει ή φέρει οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή ύλη, η οποία το καθιστά επιβλαβές για την υγεία·

(β)αποτελείται εν λόγω ή εν μέρει από οποιαδήποτε ρυπαρή, σάπια, μολυσμένη ή αποκρουστική ή σε αποσύνθεση ουσία·

(γ) είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση·

(δ) είναι νοθευμένο· ή

(ε) παρασκευάσθηκε, συντηρήθηκε, συσκευάσθηκε, μεταφέρθηκε ή αποθηκεύθηκε κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

(2)Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές·

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3) Στις περιπτώσεις που απαγορεύεται ή περιορίζεται, δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε τρόφιμο, η προσθήκη ή παρουσία της ουσίας αυτής, έγινε κατά παράβαση των κανονισμών, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το τρόφιμο επιβλαβές για την υγεία.

(4)Όπου οποιοδήποτε τρόφιμο δεν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής τροφίμων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι όλα τα τρόφιμα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, μέχρι απόδειξης του αντιθέτου.